PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2010 vp

PeVM 7/2010 vp - PNE 2/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 2/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

professori Mikael Hidén

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksessä luovutaan käsitteestä "ulkopuolella päiväjärjestyksen" ja että valtioneuvoston tai sen jäsenen nauttiman luottamuksen mittaamista koskeva sääntely muutetaan vastaamaan perustuslaissa noudatettua kirjoitustapaa. Epäluottamuslausetta ei enää ehdotettaisi päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoin.

Työjärjestykseen tehtäisiin lisäksi eräitä vähäisempiä tarkistuksia säännösten saattamiseksi vastaamaan muuttuneita käytänteitä eduskuntatyössä sekä muita esille tulleita tarpeita. Pykäliin ehdotetaan muun muassa tarpeelliset muutokset, jotta valtiopäiväaloitteiden ja eräiden muiden työjärjestyksen mukaisten ehdotusten jättämisessä voidaan siirtyä sähköisten välineiden käyttöön.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutoksin.

22 §. Välikysymys ja 23 §. Valtioneuvoston tiedonanto ja valtioneuvoston selonteko.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että työjärjestyksen sääntely valtioneuvoston tai sen jäsenen luottamuksen mittaamisesta välikysymyksen käsittelyn ja valtioneuvoston tiedonannosta käydyn keskustelun päätteeksi muutetaan vastaamaan perustuslaissa käytettyä kirjoitustapaa. Perustuslain 43 §:n 2 momentin mukaan välikysymyksen käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta, jos keskustelun aikana on tehty epäluottamuslausetta koskeva ehdotus. Vastaava luottamuksen mittaamista tiedonannon käsittelyn yhteydessä koskeva sääntely sisältyy perustuslain 44 §:n 2 momenttiin. Valiokunta ehdottaa, että työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin ja 23 §:n 2 momentin sanamuoto muutetaan puhemiesneuvoston ehdotusta tarkemmin vastaamaan perustuslain kirjoitustapaa.

39 §. Valiokunnan päätöksenteko (Uusi).

Pykälän 4 momentissa säädetään asian pöydällepanosta valiokunnassa. Asia on pantava kerran pöydälle, jos kaksi jäsentä sitä pyytää. Säännöksen sanamuoto vastaa tältä osin 57 §:n 2 momenttia asian pöydällepanosta täysistunnossa. Puhemiesneuvosto ehdottaa viimeksi mainitun momentin muuttamista siten, että asia pannaan pöydälle "kannatetusta ehdotuksesta". Valiokunta ehdottaa vastaavaa sanonnallista muutosta myös valiokunnan päätöksentekoa koskevan 39 §:n 4 momenttiin.

52 §. Vastauspuheenvuorot.

Työjärjestyksen 52 §:n 1 momentin mukaan vastauspuheenvuoro saa kestää enintään kaksi minuuttia. Puhemies voi päättää, että keskustelussa käytetään enintään yhden minuutin vastauspuheenvuoroja. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että vastauspuheenvuoro saa kestää enintään minuutin. Puhemiehellä olisi kuitenkin mahdollisuus päättää, että vastauspuheenvuoro saa kestää useamman minuutin. Valiokunta pitää nykyisiä säännöksiä ja sen pohjalta muodostunutta käytäntöä asianmukaisena, minkä takia pykälä on poistettu.

69 §. Täysistunnon pöytäkirja.

Pykälän 4 momentin mukaan täysistunnon pöytäkirja tulee julkiseksi, kun eduskunnan pääsihteeri on sen allekirjoittanut ja puhemiehistö tarkastanut. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että pöytäkirjan julkiseksi tulon ajankohdan sääntelystä luovutaan. Sen sijaan momentissa ehdotetaan säädettäväksi se periaate, että täysistunnon pöytäkirja tallennetaan kaikkien saataville tietoverkkoon. Valiokunta pitää muutosta tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan valiokunta ei pidä aiheellisena luopua siitä, että puhemiehistö tarkistaa pöytäkirjan ennenkuin se tulee viralliseksi.

Voimaantulo.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan vaalikauden 2011—2014 alusta. Seuraavat eduskuntavaalit toimitetaan 17.4.2011. Valiokunta on täydentänyt voimaantulosäännöksen niin, että muutokset tulevat voimaan 1.5.2011.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että ehdotus eduskunnan päätökseksi hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Eduskunnan päätös

eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 20 §:n 1 momentti, 21—23 §, 24 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentti, 27 §:n 2 momentti, 34 §:n 2 momentti, 35 §:n 2 momentti, 39 §:n 4 momentti, 42 §:n 3 momentti, (poist.) 55 §:n 1 momentti, 57 §, 58 §:n 2 momentti, 59 §:n 1—3 momentti, 69 §:n 4 momentti sekä 71 ja 80 §,

sellaisina kuin niistä ovat 23 § osaksi eduskunnan päätöksissä 10/2006 ja 219/2007 sekä 34 §:n 2 momentti, 39 §:n 4 momentti ja 42 §:n 3 momentti eduskunnan päätöksessä 10/2006, seuraavasti:

20 ja 21 §

(Kuten PNE)

22 §

Välikysymys

(1 ja 2 mom. kuten PNE)

Valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta toimitetaan äänestys, jos välikysymyksestä käydyn keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

23 §

Valtioneuvoston tiedonanto ja valtioneuvoston selonteko

(1 mom. kuten PNE)

Valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta toimitetaan äänestys, jos tiedonannosta käydyn keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

(3 mom. kuten PNE)

24, 26, 27, 34 ja 35 §

(Kuten PNE)

39 § (Uusi)

Valiokunnan päätöksenteko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asia pannaan kannatetusta ehdotuksesta kerran pöydälle johonkin seuraavaan valiokunnan kokoukseen. Tämän jälkeen asia pannaan pöydälle, jos valiokunta niin päättää.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

42 §

(Kuten PNE)

52 §

(Poist.)

55 ja 57—59 §

(Kuten PNE)

69 §

Täysistunnon pöytäkirja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pöytäkirjan allekirjoittaa eduskunnan pääsihteeri ja tarkistaa puhemiehistö. Pöytäkirja tallennetaan yleisön saataville tietoverkkoon.

71 ja 80 §

(Kuten PNE)

_______________

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

_______________

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen

​​​​