PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2005 vp

PeVM 8/2005 vp - PNE 2/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä marraskuuta 2005 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta (PNE 2/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaispääsihteeri Jarmo Vuorinen, eduskunnan kanslia

professori Mikael Hidén

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestyksen mietintö- ja lausuntoasioiden käsittelysäännökset muutetaan erikoisvaliokunnissa nykyisin yleisesti käytetyn menettelytavan mukaisiksi. Tarkoitus on, että asiaa ei pääsäännön mukaan oteta valiokunnassa kahteen käsittelyyn, vaan valiokunta voi yksimielisesti päättää pitää yksityiskohtaista käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. Muussa tapauksessa asia otetaan erilliseen ratkaisevaan käsittelyyn. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan tehtäväksi joitakin lähinnä teknisiksi luonnehdittavia muutoksia ja tarkistuksia. Puhemiesneuvoston ehdotus sisältää ehdotuksen myös eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta.

Ehdotetut muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina. Valiokunta puoltaa ehdotusten hyväksymistä puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisina muutoin paitsi eduskunnan työjärjestyksen 37 §:n 1 momentin osalta. Valiokunta ei pidä momenttiin ehdotettua mainintaa asiantuntijakuulemisen tarkoituksesta tarpeellisena ja puoltaa siksi momentin jättämistä voimassaolevan työjärjestyksen mukaiseksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään muutoin ehdotuksen mukaisena paitsi 37 §:n 1 momentti, johtolause ja voimaantulosäännös, ja

että puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Eduskunnan päätös

eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla,

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 23 §:n 3 momentti, 34 §, (poist.) 39 §, 40 §:n otsikko, 42—44 §, 48 §:n 1 momentti, 50 §:n 2 momentti ja 53 §:n 5 momentti sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 43 a §, seuraavasti:

37 §

(Poist.)

_______________

Tämä eduskunnan työjärjestyksen muutos tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

_______________

2.

Eduskunnan päätös

eduskunnan kanslian ohjesäännön 32 §:n muuttamisesta

32 §

(Kuten PNE)

_______________

Tämä eduskunnan kanslian ohjesäännön muutos tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2006.

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Risto Kuisma /sd
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen

​​​​