PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2009 vp

PeVM 8/2009 vp - VJL 1/2009 vp

Tarkistettu versio 2.1

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä maaliskuuta 2009 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi vahvistamatta jääneenä palautuneen, eduskunnan 18 päivänä marraskuuta 2008 hallituksen esityksen HE 54/2008 vp pohjalta hyväksymän lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (VLJ 1/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

Viitetiedot

Perustuslakivaliokunta on ehdottanut, että asiasisällöltään vahvistamatta jääneen Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n kanssa samansisältöinen lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana (PeVM 7/2009 vp).

VAHVISTAMATTA JÄTETTY LAKI

Tasavallan presidentti on 20 päivänä helmikuuta 2009 jättänyt vahvistamatta eduskunnan 18 päivänä marraskuuta 2008 hyväksymän lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (EV 141/2008 vp), joka on perustunut hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vahvistamatta jäänyt laki on perustuslain 78 §:n mukaan valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä eduskunnan täysistunnossa yhden käsittelyn asiana äänten enemmistöllä.

Ahvenanmaan itsehallintolakia voidaan itsehallintolain 69 §:n 1 momentin mukaan muuttaa vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin. Eduskunta hyväksyi lain Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta 18 päivänä marraskuuta 2008. Tasavallan presidentti jätti 20 päivänä helmikuuta 2009 lain vahvistamatta, koska maakuntapäivät oli kirjelmällään 30 päivänä tammikuuta 2009 ilmoittanut, ettei se omalta osaltaan hyväksynyt lakiehdotusta. Tämän jälkeen vahvistamatta jäänyt laki palautui perustuslain 77 §:n 2 momentin mukaisesti eduskunnan käsiteltäväksi.

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että maakuntapäivät hylkäsi hallituksen esitykseen HE 54/2008 vp sisältyneen itsehallintolain muutosehdotuksen menettelyllisten seikkojen vuoksi. Lakiehdotuksen hylkäävä maakuntapäivien päätös perustui muun muassa siihen, että lakiehdotusta ei ollut käsitelty eduskunnan perustuslakivaliokunnassa (ks. maakuntapäivien suuren valiokunnan mietintö Stu 1/2008-2009). Eduskunnan puhemiesneuvosto on myös kiinnittänyt huomiota asian käsittelyssä ilmenneisiin ongelmiin. Puhemiesneuvosto päätti 9 päivänä joulukuuta 2008 pitämässään kokouksessa, että hallituksen esityksen HE 54/2008 vp käsittelystä saatujen kokemusten perusteella vastaisuudessa perustuslakivaliokunnan käsiteltäviksi saatetaan kaikki hallituksen esitykset, joihin sisältyy Ahvenanmaan itsehallintolain muutosehdotus. Perustuslakivaliokunta yhtyy puhemiesneuvoston näkemykseen ja esittää harkittavaksi, että eduskunnan työjärjestystä täydennetään tämän mukaisesti.

Hallitus on sittemmin antanut eduskunnalle esityksen (HE 69/2009 vp), jossa on sisällöltään sama ehdotus itsehallintolain 30 §:n muuttamiseksi kuin vahvistamatta jääneessä laissa. Perustuslakivaliokunta ehdottaa mainitun lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana (PeVM 7/2009 vp). Ahvenanmaan maakuntapäivät on omalta osaltaan hyväksynyt lain 11 päivänä syyskuuta 2009. Vahvistamatta jääneen lain hyväksyminen on tämän vuoksi käynyt tarpeettomaksi, ja perustuslakivaliokunta ehdottaa sen hylkäämistä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että vahvistamatta jääneenä palautunut laki hylätään.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Veijo Puhjo /vas
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander