PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ  9/2009 vp

PeVM 9/2009 vp - PNE 2/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 2/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

biträdande lagtingsdirektören / maakuntapäivien apulaisjohtaja Marine Holm-Johansson, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät

talman / puhemies Roger Nordlund, Ålands lagting / Ahvenanmaan maakuntapäivät

professori Mikael Hidén

professori Olli Mäenpää

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan työjärjestykseen lisätään Euroopan unionin perussopimukset uudistavan Lissabonin sopimuksen kansallisia parlamentteja koskevien määräysten edellyttämät menettelytapasäännökset. Puhemiesneuvoston ehdotus sisältää säännökset eduskunnassa noudatettavista menettelytavoista päätettäessä toissijaisuusperiaatteen loukkaamista koskevan perustellun lausuman antamisesta unionin toimielimille sekä kanteen nostamisesta Euroopan unionin tuomioistuimessa toissijaisuusperiaatteen loukkaamisen johdosta. Eduskunnan työjärjestykseen ehdotetaan tältä osin lisättäväksi säännös Ahvenanmaan maakuntapäivien osallistumisesta toissijaisuusvalvontaan. Ehdotuksessa on myös säännökset Europpa-neuvoston EU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan nojalla tekemien aloitteiden käsittelystä eduskunnassa. Työjärjestystä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että puhemiesneuvosto voi hyväksyä yleisohjeita eduskunnan kansainvälisissä toimielimissä toimiville edustajille.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa säädösehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota ehdotuksen yleisperusteluissa (s. 4/II) olevaan toteamukseen, jonka mukaan suuri valiokunta "voi myös päättää pyytää muita parlamentteja yhtymään sen tekemään muistutukseen". Valiokunnan mielestä on selvää, että tällä voidaan tarkoittaa ainoastaan muille EU:n jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille tehtävää epämuodollista ilmoitusta siitä, että eduskunta on päätynyt esittämään toissijaisuusmuistutusta jossain asiassa, ja mahdollisesti tähän liittyvää kehotusta asian harkintaan myös ao. parlamenteissa. Perustelujen sanamuodosta huolimatta selvää on myös se, että kysymys on eduskunnan, ei suuren valiokunnan, tekemästä muistutuksesta. Suuri valiokunta voi luonnollisesti tiedottaa myös siitä, että se on päättänyt ehdottaa täysistunnolle toissijaisuusmuistutuksen tekemistä.

EU-sopimuksen toissijaisuuspöytäkirjaan sisältyvän lainsäädäntövaltaa käyttävien alueparlamenttien kuulemista koskevan maininnan ja Ahvenanmaan itsehallinnollisen aseman vuoksi on perusteltua, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on kytketty eduskunnan harjoittamaan toissijaisuusvalvontaan. Puhemiesneuvoston ehdotus luo menettelytavan, joka takaa sen, että Ahvenanmaan maakuntapäivien tekemä huomautus toissijaisuusperiaatteen loukkaamisesta otetaan aina käsiteltäväksi suuressa valiokunnassa. Tärkeää on myös käytännössä pitää huolta siitä perusteluissa mainitusta seikasta, että maakuntapäivien kanta saatetaan EU:n toimielinten tietoon siitä riippumatta, päättääkö eduskunta tehdä asiasta toissijaisuusmuistutuksen. Valiokunta pitää asianmukaisena, että Ahvenanmaan maakuntapäivien oikeudesta osallistua toissijaisuusvalvontaan otetaan säännökset eduskunnan työjärjestyksen lisäksi myös Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tätä koskeva hallituksen esitys on valmisteilla.

Eurooppa-neuvoston EU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan nojalla tekemä aloite lähetetään ehdotetun 32 §:n 4 momentin nojalla suureen valiokuntaan tai ulkoasiainvaliokuntaan. Säännöstä on pykälän sisäisen johdonmukaisuuden vuoksi syytä täydentää maininnalla asian lähettämisestä valiokuntaan "valmistelevasti käsiteltäväksi". Perustuslakivaliokunta on tarkistanut 32 §:n 4 momentin sanamuotoa tämän mukaisesti.

Lissabonin sopimus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009. Eduskunnan työjärjestyksen Lissabonin sopimukseen liittyvät muutokset on asianmukaista saattaa voimaan mahdollisimman pian. Valiokunta on tämän vuoksi täydentänyt säädösehdotuksen voimaantulosäännöstä niin, että muutokset tulevat voimaan 15 päivänä joulukuuta 2009. Työjärjestyksen voimaantulon ajoittuminen sopimuksen voimaantulon jälkeiseen aikaan ei valiokunnan mielestä estä ehdotuksessa tarkoitettujen menettelytapojen soveltamista käytännössä jo 1 päivästä joulukuuta 2009 alkaen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvä ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi 32 §:n 4 momentti ja voimaantulosäännös muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset
32 §

Valiokuntaan lähettäminen

(1 mom. kuten PNE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ehdotus perustuslain säätämisestä, muuttamisesta tai kumoamisesta lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan. Hallituksen toimenpidekertomus lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan. Siltä osin kuin kertomus koskee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, se lähetetään kuitenkin ulkoasiainvaliokuntaan. Edellä 1 momentissa tarkoitettu Eurooppa-neuvoston aloite lähetetään valmistelevasti käsiteltäväksi suureen valiokuntaan tai ulkoasiainvaliokuntaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2009.

_______________

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander

​​​​