PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2001 vp

PNE 1/2001 vp - Puhemiesneuvosto

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi

EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Puhemiesneuvosto ehdottaa eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön uudistamista siten, että johtosääntöön otetaan vain eräät oikeusasiamiehen kanslian henkilöstöä koskevat säännökset. Suurin osa nykyisen johtosäännön säännöksistä on tarkoitus nostaa lain tasolle.

Ehdotus liittyy eduskunnan oikeusasiamiestä koskevan sääntelyn uudistamiseen. Johtosääntö on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti eduskunnan oikeusasiamiehestä annettavan lain kanssa.

YLEISPERUSTELUT

1. Keskeiset ehdotukset

Eduskunnan oikeusasiamiestä koskeva sääntely on ehdotettu uudistettavaksi siten, että oikeusasiamiehen toimintaa koskevat keskeiset säännökset nostetaan lain tasolle. Asiasta on annettu eduskunnalle hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä (HE 202/2001 vp). Tämän vuoksi uuteen johtosääntöön ehdotetaan otettaviksi vain säännökset eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian vakinaisista viroista, kanslian henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä kanslian virkamiesten nimittämisestä ja heidän virkavapaudestaan. Ehdotuksen 1, 2 ja 4 § vastaavat voimassa olevan eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön (251/2000) 20, 21 ja 23 §:ää. Voimassa olevan johtosäännön 22 §:ää vastaavasta 3 §:stä jätettäisiin pois säännös oikeusasiamiehen oikeudesta tehdä erityisestä syystä virkamiehen kanssa kirjallinen sopimus määräaikaisessa palvelussuhteessa noudatettavista ehdoista. Ehdotettujen säännösten perustelujen osalta voidaan tämän vuoksi viitata nykyistä eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöä koskevaan puhemiesneuvoston ehdotukseen (PNE 2/1999 vp).

2. Johtosäännön voimaantulo ja suhde muihin säädöksiin

Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä. Johtosääntö on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti eduskunnan oikeusasiamiehestä annettavan lain kanssa.

3. Ehdotuksen perustelut

1 §. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilöstö.

Pykälässä säädetään oikeusasiamiehen kanslian vakinaisista viroista. Pykälä vastaa nykyisen johtosäännön 20 §:ää (ks. PNE 2/ 1999 vp, s. 18).

2 §. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset.

Pykälässä säädetään oikeusasiamiehen kanslian henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksista. Pykälä vastaa nykyisen johtosäännön 21 §:ää (ks. PNE 2/1999 vp, s. 18).

3 §. Virkamiesten nimittäminen.

Pykälässä säädettäisiin oikeusasiamiehen oikeudesta nimittää kansliansa virkamiehet. Pykälä vastaa tältä osin nykyisen johtosäännön 22 §:ää (ks. PNE 2/ 1999 vp, s. 18). Pykälästä jätettäisiin sen sijaan pois säännös oikeusasiamiehen mahdollisuudesta tehdä erityisestä syystä virkamiehen kanssa kirjallinen sopimus palvelussuhteen ehdoista. Virkamiehen palvelussuhteen ehtoja koskevat säännökset edellyttävät lain tasoista sääntelyä. Eduskunnan virkamiehistä säädetään kattavasti eduskunnan virkamiehistä annetussa laissa (1373/1994). Erikseen jää harkittavaksi säännöksen tarve ja sijoituspaikka.

4 §. Virkavapaus.

Pykälän mukaan oikeusasiamies myöntää virkavapautta kanslian virkamiehille. Ehdotus vastaa nykyisen johtosäännön 23 §:ää.

5 §. Voimaantulo.

Pykälään otettaisiin tavanomainen voimaantulosäännös.

Edellä olevan perusteella puhemiesneuvosto perustuslain 52 §:n 2 momentin nojalla kunnioittaen ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan johtosäännön:

Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö

Eduskunta on perustuslain 52 §:n 2 momentin nojalla hyväksynyt eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan johtosäännön:

1 §

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilöstö

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa voi olla kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman oikeusasiamiehensihteerin, oikeusasiamiehensihteerin, tarkastajan, tiedottajan, notaarin, osastosihteerin, kirjaajan, arkistonhoitajan, apulaiskirjaajan ja toimistosihteerin virkoja. Kansliaan voidaan nimittää myös muita virkamiehiä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan voidaan talousarvion puitteissa ottaa virkamiehiä määräaikaisiin virkasuhteisiin.

2 §

Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, esittelijäneuvoksella, vanhemmalla oikeusasiamiehensihteerillä ja oikeusasiamiehensihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävässä vaadittava kokemus julkisesta hallinnosta tai tuomarin tehtävistä; sekä

2) muissa tehtävissä toimivilla niihin soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

3 §

Virkamiesten nimittäminen

Oikeusasiamies nimittää kansliansa virkamiehet.

4 §

Virkavapaus

Virkavapautta eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian virkamiehille myöntää oikeus-asiamies.

5 §

Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Tällä johtosäännöllä kumotaan 22 päivänä helmikuuta 2000 annettu eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntö (251/2000).

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Riitta Uosukainen
Eduskunnan puhemies

Seppo Tiitinen
Eduskunnan pääsihteeri