PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS  1/2005 vp

PNE 1/2005 vp - Puhemiesneuvosto

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

EHDOTUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Puhemiesneuvosto ehdottaa muutettavaksi eduskunnan tilisääntöä siltä osin kuin se koskee teknisiä tarkistuksia, valtion palvelukeskukselta mahdollisesti hankittavia tilitoimistolle määriteltyjä taloushallintotehtäviä, sisäistä valvontaa ja tietojärjestelmien tietoturvallisuutta.

Ehdotetut muutokset eduskunnan tilisääntöön ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

YLEISPERUSTELUT

1. Nykytilan arviointi

Eduskunnan tilisääntö (460/1988) on hyväksytty valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 25 §:n nojalla. Sen mukaan valtion talousarviosta annettua lakia on soveltuvin osin noudatettava myös eduskunnan ja Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidossa. Tarkemmat määräykset eduskunnan ja Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoidosta ja kirjanpidosta an-netaan eduskunnan tilisäännössä, jollei tarkastusviraston osalta asiasta ole lailla muuta säädetty.

Eduskunnan tilisääntö on toiminut käytän-nössä hyvin. Tilisääntöä on kuitenkin päätetty tarkistaa, koska eduskunta on valtion muiden tilivirastojen tapaan siirtymässä paperittomaan kirjanpitoon. Eduskunnan siirtyminen valtion palvelukeskuksen käyttäjäksi tehdään mahdolliseksi, vaikka siirtyminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista.

2. Ehdotuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Tilisäännön uudistamisen lähtökohtana on ollut yleisistä lainsäädäntömuutoksista johtuvien välttämättömien muutosten tekeminen. Tilisäännössä on erityisesti otettu soveltuvin osin huomioon valtion talousarviosta annettuun lakiin ja valtion talousarviosta annettuun asetukseen (1243/1992) tehdyt muutokset sekä Valtiokonttorin 20.10.2004 antama määräys taloussääntöjen päivittämisestä.

Ehdotetuista muutoksista osa on lähinnä teknisiä korjauksia (1 ja 9 § sekä 12 §:n 2 momentti). Muissa muutosehdotuksissa on puolestaan huomioitu edellä mainittujen säännösten aiheuttamat muutostarpeet, joita ovat 13 § valtion palvelukeskuksesta, 20 § sisäisestä valvonnasta ja 21 § tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta.

3. Ehdotuksen vaikutukset

Tilisäännön muutosehdotus ei sisällä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai viranomaisten toimintaan, ympäristöön taikka yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia.

4. Asian valmistelu

Asia on valmisteltu virkatyönä eduskunnan tilisäännön ja tiliohjesäännön uudistamistyöryhmässä, jossa valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori ovat olleet edustettuina.

Ehdotus perustuu edellä mainitun uudistamistyöryhmän työhön.

5. Ehdotuksen riippuvuus muista ehdotuksista

Tämän ehdotuksen tultua käsitellyksi eduskunnassa eduskunnan kansliatoimikunta tekee tarvittavat muutokset eduskunnan tiliohjesääntöön eduskunnan tilisäännön 22 §:n mukaisesti.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Eduskunnan tilisääntö

1 §.

Sana "erityismenoarvio" ehdotetaan korvattavaksi sanoilla "talousarvion tilijaottelu", koska valtion talousarviosta annetun asetuksen 11 §:ssä käytetään vastaavaa ilmausta.

9 §.

Valtiokonttori ehdotetaan kirjoitettavaksi isolla alkukirjaimella.

12 §:n 2 momentti.

Valtiontalouden tarkastusviraston yhteydessä mainittu sana "tilivirastona" ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana.

13 §.

Kansliatoimikunnalle ehdotetaan oikeutta hankkia valtion palvelukeskukselta tilitoimistolle määriteltyjä taloushallinnon palveluja. Kyseisiä palveluja voisivat olla esimerkiksi palkanlaskenta- ja maksuliikepalvelut.

Valtion palvelukeskuksella tarkoitetaan valtion virastoille ja laitoksille tukipalveluita tuottavaa valtion virastoa tai laitosta. Taloushallintoprosessien keskittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia hyötyjä.

20 §.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 §:n mukaan viraston ja laitoksen johdon on huolehdittava siitä, että virastossa ja laitoksessa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt (sisäinen valvonta). Tätä säännöstä vastaava yleissäännös johdon vastuusta sisäisen valvonnan järjestämisestä ehdotetaan sisällytettäväksi eduskunnan tilisääntöön.

Ehdotuksessa on myös viittaus eduskunnan tiliohjesääntöön, johon on tarkoitus ottaa tarkemmat säännökset sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Nykyistä eduskunnan tilisäännön 20 §:ää vastaava säännös sisältyy eduskunnan tiliohjesäännön uudistamista koskevan ehdotuksen 52 §:ään.

21 §.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen 69 b §:n 2 momentin 7 kohdan mukaan taloussäännössä on oltava tarkemmat määräykset tiliviraston taloushallinnon ja siihen liittyvien järjestelmien tietoturvallisuudesta. Ehdotuksen mukaan kaikkien eduskunnan palveluksessa olevien on noudatettava tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta annettavia määräyksiä.

Säännös antaa mahdollisuuden muuttaa tietoturvallisuudesta annettavia määräyksiä tarvittaessa joustavasti. Tietoturvallisuutta koskevien määräysten laatiminen kuuluu eduskunnan tietohallintopäällikön tehtäviin.

Nykyistä eduskunnan tilisäännön 21 §:ää vastaava säännös sisältyy eduskunnan tiliohjesäännön uudistamista koskevan ehdotuksen 53 §:ään.

Voimaantulosäännös.

Ehdotetut eduskunnan tilisäännön muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

Edellä esitetyn perusteella puhemiesneuvosto viitaten eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 6 §:n 1 momentin 8 kohtaan ja valtion talousarviosta annetun lain 25 §:ään ehdottaa,

että eduskunnan tilisääntöön tehdään seuraavat muutokset:

Eduskunnan päätös

eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksytyn eduskunnan tilisäännön (460/1988) 1 ja 9 §, 12 §:n 2 momentti, 13, 20 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § eduskunnan päätöksessä 172/1992 ja 12 §:n 2 momentti eduskunnan päätöksessä 1100/2000, seuraavasti:

1 §

Kansliatoimikunta vahvistaa eduskunnan talousarvion tilijaottelun sen jälkeen, kun valtion talousarvio on julkaistu.

9 §

Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä. Kun lupa on myönnetty, sitä koskeva päätös toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtiontalouden tarkastusvirasto hoitaa taloutensa siten kuin viraston taloussäännössä määrätään.

13 §

Kansliatoimikunta voi hankkia valtion palvelukeskukselta tilitoimistolle määriteltyjä taloushallinnon palveluja sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen tilitoimistolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi.

20 §

Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian, valtiontilintarkastajien kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.

21 §

Tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta annetaan tarvittavat määräykset, joita kunkin eduskunnan palveluksessa olevan on noudatettava.

_______________

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.

_______________

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2005

Paavo Lipponen
Eduskunnan puhemies

Seppo Tiitinen
Eduskunnan pääsihteeri