Täysistunnon pöytäkirja 1/2009 vp

PTK 1/2009 vp

1. TIISTAINA 3. HELMIKUUTA 2009 kello 12.01

Ikäpuhemiehen avajaissanat

Puhemiehen paikalle asetuttuaan ikäpuhemies, kansanedustaja Jacob Söderman julisti täysistunnon alkaneeksi.

Tämän jälkeen lausui

Ikäpuhemies:

Iältäni vanhimpana eduskunnan jäsenenä johdan puhetta tässä valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa, kunnes eduskunta on työjärjestyksen 4 §:n mukaan valinnut puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä ja nämä ovat antaneet eduskunnalle juhlallisen vakuutuksen.

__________

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 11 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Kalmari /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Sari Palm /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pekka Haavisto /vihr (12.18)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.—6.2. edustajat

 • Paula Risikko /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

3.—11.2. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Anne Kalmari /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Sari Palm /kd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.1.—30.3. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta

3.2.—31.3. edustaja

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd

__________

_______________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka, kuten varapuhemiestenkin vaalit, toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.

Pyydän huomauttaa erikseen, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella, tarvittaessa myös etunimeä käyttäen.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kalli, Ravi, Filatov ja Lapintie.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Sauli Niinistö 141 ääntä, edustaja Lahtela 2 ääntä ja seuraavat edustajat kukin 1 äänen: Arhinmäki, Harkimo, Heinäluoma, Kallio, Kanerva, Karvo, Kiviranta, Kääriäinen, L. Oinonen, Rajamäki, Sasi, Tiura ja Yrttiaho. Tämän lisäksi on annettu 18 tyhjää äänestyslippua sekä 13 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen nimi.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Sauli Niinistö on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2009 valtiopäivien ajaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Sinnemäki, Wideroos, Rauhala ja Vistbacka.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Kääriäinen 165 ääntä, edustaja Ahde 3 ääntä, edustajat Karhu, L. Oinonen ja Soini kukin 2 ääntä sekä edustajat Kaikkonen, Karjula, Kerola, Johannes Koskinen, Mustajärvi, Paloniemi ja Tölli kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Seppo Kääriäinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2009 valtiopäivien ajaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kerola, Orpo, Gustafsson ja Tennilä.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Johannes Koskinen 152 ääntä, edustaja Ahde 3 ääntä, edustajat Heinäluoma, M. Koskinen ja Taiveaho kukin 2 ääntä sekä edustajat Kaikkonen, Kyllönen, Lahtela, Laukkanen, L. Oinonen, Rönni, Soini, Urpilainen ja Vistbacka kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 6 tyhjää äänestyslippua sekä 6 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen nimi tai lipussa mainittu henkilö on jo valittu ensimmäiseksi varapuhemieheksi.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Johannes Koskinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2009 valtiopäivien ajaksi.

__________

Puhemiehen ja varapuhemiesten juhlalliset vakuutukset

Ikäpuhemies:

Pyydän puhemiestä ja varapuhemiehiä kutakin vuorollaan antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4 §:ssä säädetyn juhlallisen vakuutuksen.

Puhujakorokkeelle asettuen lausuivat

Puhemies Sauli Niinistö :

Minä Sauli Väinämö Niinistö vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Sauli Väinämö Niinistö försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

Ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen :

Minä Seppo Arimo Kääriäinen vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Seppo Arimo Kääriäinen försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

Toinen varapuhemies Johannes Koskinen :

Minä Hannu Erkki Johannes Koskinen vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Hannu Erkki Johannes Koskinen försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska försvara finska folkets och riksdagens rätttigheter enligt konstitutionen.

__________

Ikäpuhemies:

Pyydän nyt herra puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa.

__________

Puhemiehen puhe

Noustuaan puhemiehen paikalle lausui puhemies Sauli Niinistö ja 

Arvoisat kansanedustajat!

Ärade riksdagsledamöter!

Haluan kiittää osoittamastanne luottamuksesta. Tulemme varapuhemiesten kanssa tekemään parhaamme, jotta eduskunta voi mahdollisimman hyvin toteuttaa kansan sille valtuuttamaa tärkeää tehtävää.

Jag ber att få tacka för förtroendet. Vice talmännen och jag ska göra vårt bästa för att riksdagen så väl som möjligt ska kunna utföra det viktiga uppdrag den fått av folket.

Vaalikausi on edennyt puoliväliin, ja jo nyt on ilmiselvää, että jäljellä olevat kaksi vuotta tulevat olemaan alkua vaativammat. Kansainvälisen talouden ja rahajärjestelmän ongelmat, jotka eivät kaikki vielä ole näkösällä, vaikuttavat syvästi olemiseemme ja muuttavat toimintaympäristömme. Tämä tulee myös hallitsemaan eduskunnan työtä jäljellä olevan vaalikauden ajan.

Suomessa on ollut aina erityistä kykyä selviytyä vaikeista ajoista. Tärkeää on ollut ymmärtää myös muiden kuin oman itsensä lähtökohdat. Se on ollut yhteistyön edellytys, ja juuri yhteistyö on vienyt noiden vaikeiden aikojen yli. Vaikkei eduskunta haasteiden edessä täyteen yksimielisyyteen päätyisikään, tuota perusasennetta, toisensa ymmärtämistä, nyt tarvitaan.

Finland har alltid haft en särskild förmåga att ta sig igenom svåra tider. Det har varit viktigt att förstå också andra bevekelsegrunder än de egna. Denna insikt har varit en förutsättning för samarbete, och det är just samarbete som har gjort att vi klarat av de svåra tiderna. Även om riksdagen inte kan nå full samstämmighet om alla utmaningar, är det nu viktigt att vi tar fram den här attityden — förståelse för varandra.

Toinen suuri kokonaisuus, turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, siirtyi annettavaksi kevään istuntokaudelle. Sen perusteelliselle käsittelylle jää nyt runsaasti tilaa. Käsittelyn aikana on mahdollisuus ja myös syytä tarkkailla niitä uusia jännitteitä, joita kansainvälisen talouden kriisiytyminen tuo mukanaan.

På presidiets vägnar önskar jag Er, bästa riksdagsledamöter, och alla andra anställda, kraft och entusiasm i ert arbete under 2009 års riksmöte.

Toivon koko puhemiehistön puolesta Teille, hyvät kansanedustajat, samoin kuin kaikille muille talossa työskenteleville voimia ja innostusta työhönne vuoden 2009 valtiopäivillä!

Ilmoitus puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleista

Puhemies:

Luetaan äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleja koskeva tasavallan presidentille osoitettu kirjelmä.

Sihteeri luki:

"Tasavallan Presidentille

  Eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti, että eduskunta on perustuslain 34 §:n 2 momentin mukaisesti tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden 2009 valtiopäivien ajaksi ja että tällöin on valittu:

puhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Sauli Niinistö,

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Seppo Kääriäinen

ja toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Johannes Koskinen.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2009"

"Till Republikens President

  Riksdagen har härmed äran meddela att den enligt 34 § 2 mom. i grundlagen i dag förrättat val av talman och två vice talmän för 2009 års riksmöte och att

till talman valts riksdagsledamot, vicehäradshövding Sauli Niinistö,

till förste vice talman riksdagsledamot, politices doktor Seppo Kääriäinen och

till andre vice talman riksdagsledamot, vicehäradshövding Johannes Koskinen.

Helsingfors den 3 februari 2009"

Kirjelmä hyväksyttiin.

__________

Kutsu valtiopäivien avajaisten juhlamenoihin

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Kutsun teidät vuoden 2009 valtiopäivien avajaisiin, jotka pidetään huomenna keskiviikkona 4.2.2009, sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 15.12.2000 hyväksymiä ohjeita.

Ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.40 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat täällä Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä. Valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa tasavallan presidentti julistaa vuoden 2009 valtiopäivät avatuiksi.

Avajaisten päätyttyä eduskunta kokoontuu täysistuntoon huomenna kello 15.30.

__________

Puhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 14.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

_______________

​​​​