Täysistunnon pöytäkirja 10/2004 vp

PTK 10/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.—19.2. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.2. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

17.2.—16.4. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.2. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Eero Lankia /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

17. ja 18.2. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

17.—19.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Jaakko Laakso /vas

17.—20.2. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 12. päivänä helmikuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 3—7/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 3 ja 4 osalta lakivaliokunnan,

asian U 5 osalta talousvaliokunnan,

asian U 6 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 7 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 13. päivänä helmikuuta 2004 valinnut puheenjohtajakseen ed. Mikko Elon ja varapuheenjohtajakseen ed. Sirkka-Liisa Anttilan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on tullut valituksi ed. Lauri Oinonen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki rikoslain 20 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 148/2003 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n 1 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 149/2003 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Laki pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 157/2003 vp (Petri Neittaanmäki /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Kroatian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Liettuan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen