Täysistunnon pöytäkirja 10/2006 vp

PTK 10/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. PERJANTAINA 17. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tony Halme /ps
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Irja Tulonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.2. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk

20.—24.2. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.2. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Jukka Roos /sd
 • Timo Seppälä /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 17. päivänä helmikuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 2—7/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 864, 976—979, 981, 1004—1006, 1018—1020, 1026, 1028, 1037, 1038, 1043/2005 vp.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 28. päivänä helmikuuta 2006 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.4.2006 ja päättyy 31.3.2010. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 16. päivänä helmikuuta 2006 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä (VN 2/2006 vp) on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ilmoitus muutoksesta hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 9/2005 vp.

Perustuslakivaliokunnan annettua mietinnössään n:o 9/2005 vp kannanottonsa valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan Suomen perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä asiasta. Eduskunta voi päättää olla nostamatta syytettä oikeuskansleria vastaan. Muussa tapauksessa eduskunnan tulee varata oikeuskanslerille tilaisuus selityksen antamiseen.

Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 8/1/2006

Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Arto Satosen kannattamana ehdottanut, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä valtioneuvoston oikeuskansleria vastaan.

Ed. Hannu Hoskonen on ed. Seppo Lahtelan kannattamana ehdottanut päätettäväksi, että oikeuskansleri Nikulalle varataan tilaisuus selityksen antamiseen.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ed. Sasin ehdotuksen, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä oikeuskansleria vastaan, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Hoskosen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 5 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 31.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. Sasin ehdotuksen eli päättänyt olla nostamatta syytettä valtioneuvoston oikeuskansleria vastaan.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1.

Asiaa käsiteltäessä läsnä on myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi keskiviikon istunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 12/1/2006

3) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 34/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen