Täysistunnon pöytäkirja 10/2008 vp

PTK 10/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

10. TIISTAINA 19. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Claes Andersson /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tommy Tabermann /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pertti Virtanen /ps
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pertti Virtanen /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.2. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Astrid Thors /r

19.—27.2. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.2. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Paula Risikko /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 14.2.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 2—4/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 2 lakivaliokunnan,

asiasta U 3 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 4 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Lisäksi puhemies on lähettänyt asian U 3 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Pojoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed. Eero Heinäluoman.

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäseneksi ed. Timo Kallin.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettaminen ja valtion omistajapolitiikka

Välikysymys  VK 1/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Martti Korhosen ym. välikysymyksestä, joka koskee Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettamista ja valtion omistajapolitiikkaa. Keskustelu asiasta päättyi viime torstaina pidetyssä täysistunnossa.

PTK 8/3/2008

Esitän nyt työjärjestyksen nojalla eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kaksi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Martti Korhonen on ed. Jouko Skinnarin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin Kemijärven ja Summan kannattavien tuotantolaitosten jatkon turvaamiseksi sekä vastedes huolehtii yhteiskuntavastuun toteutumisesta valtion omistajapolitiikassa, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Bjarne Kallis on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Hallituksen vastauksen kuultuaan eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii vaikuttamaan Stora Enson tulevassa yhtiökokouksessa niin, ettei kannattavia sellutehtaita lopeteta vaan että toiminta jatkuu entisenä tai tehtaat myydään halukkaalle sellutuotantoa harjoittavalle yhtiölle, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Bjarne Kalliksen ja ed. Martti Korhosen ehdotusten välillä ja sen jälkeen voittaneesta ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ja ed. Martti Korhosen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 111, ei 53; poissa 35.

( Ään.1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 105, ei 59; poissa 35.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaatulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Laki turvatoimista eduskunnassa ja laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 5/2008 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys vuoden 2008 lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 179/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 17.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​