Täysistunnon pöytäkirja 100/2003 vp

PTK 100/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Valto Koski /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26. ja 27.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

26.—28.11. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

26.11.—4.12. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.11. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.11. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Ensimmäinen varapuhemies:

Vapautusta täysistuntotyöstä pyytää muun syyn perusteella ajalle

26.11.—5.12. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 99/16/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

13 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 13 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, mikä tarkoittaa, että osittainen hoitoraha koskisi myös yrittäjiä.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 99/17/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

5 a §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 a § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Se tarkoittaa, että hintapäätös ja erityiskorvattavuuspäätös erotetaan toisistaan, ja mahdollistaa sen, etteivät ne tipahda toisistaan riippuen pois.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 d §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 d § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Se tarkoittaa, että erityiskorvattavuuden poistaminen siirtyy hintalautakunnalta sosiaali- ja terveysministeriölle.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 9 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että kahden vuoden karenssi lääkkeiden erityiskorvattaviksi hyväksymisessä poistuisi.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 9 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena, mikä merkitsee sitä, että kahden vuoden karenssi poistuu.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 53 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9 a § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että erityiskorvattavuus ei mahdollisesti katkea voimaantulovaiheessa tai tule uudelleen käsittelyyn.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Oikeusministeri Koskisen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen pidettävien muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään hallintovaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2003 vp

Lakialoite  LA 122, 123/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/1/2003

5) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2003 vp

Lakialoite  LA 14/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​