Täysistunnon pöytäkirja 100/2005 vp

PTK 100/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. KESKIVIIKKONA 5. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anne Huotari /vas
 • Matti Saarinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.10. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

5. ja 6.10. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk

5.—7.10. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Tanja Karpela /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Harry Wallin /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

5. ja 6.10. edustaja

 • Bjarne Kallis /kd

5.—7.10. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Puhemies:

Jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Eilen pidetyssä täysistunnossa keskustelu asiasta päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

PTK 99/3/2005

Keskustelussa on ed. Jyrki Kasvi ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Jari Vilén on ed. Marjo Matikainen-Kallströmin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi laajapohjaisen tekijänoikeuslain kokonaisuudistuksen, jonka valmistelussa ovat mukana myös kuluttajien intressejä edustavat tahot. Valmistelussa on selvitettävä ja otettava huomioon EU:n tekijänoikeusdirektiivin sallima tosiasiallinen liikkumavara ja muissa jäsenvaltioissa omaksuttu lainsäädäntö. Tarvittaessa hallituksen on tehtävä aloite direktiivin tarkistamiseksi. Hallituksen on annettava eduskunnalle esitys tekijänoikeuslain kokonaisuudistukseksi viimeistään 1.10.2006."

Ed. Kari Uotila on ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että kuluttajien aseman vahvistamiseksi ja lakiehdotuksiin sisältyvien ongelmien poistamiseksi hallitus tuo tarvittavat lakiehdotukset eduskunnan käsittelyyn vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Sari Essayahin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet perustaa yhdessä kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa rahasto tai muu vastaava menettely, jolla turvattaisiin jumalanpalvelusmusiikin osalta tekijöiden edut mahdollisimman kattavasti ja oikeudenmukaisesti."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ensin päätetään lakiehdotuksista.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä sivistysvaliokunnan mietinnössä ehdotetun 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä muista lausumaehdotuksista. Ed. Vilénin ja ed. Uotilan lausumaehdotukset sekä suuren valiokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus ovat vastakkaisia. Äänestyksessä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Vilénin ja ed. Uotilan ehdotusten välillä ja sen jälkeen voittaneesta suuren valiokunnan mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan. Ed. Kankaanniemen lausumaehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään lopuksi erikseen suuren valiokunnan mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt lausumaehdotuksia koskevissa äänestyksissä.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Uotilan ja ed. Vilénin ehdotusten välillä

Ed. Uotilan ehdotus "jaa", ed. Vilénin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 56 ei-ääntä,10 tyhjää; poissa 49.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Uotilan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Uotilan ehdotuksesta suuren valiokunnan mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan

Suuren valiokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus "jaa"; ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt suuren valiokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Äänestys ed. Kankaanniemen lausumaehdotuksesta suuren valiokunnan mietintöä vastaan

Suuren valiokunnan mietintö "jaa"; ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt suuren valiokunnan mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki työntekijän oikeudesta saada palkkaa äitiysloman alun osalta sekä tästä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta työnantajalle

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—10) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 b §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki lapsilisälain 7 ja 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

10) Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2005 vp (Jari Vilén /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

12) Laki kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2005 vp (Osmo Soininvaara /vihr ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys postipalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen