Täysistunnon pöytäkirja 100/2007 vp

PTK 100/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

100. TIISTAINA 18. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jacob Söderman /sd
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.12. edustaja

 • Stefan Wallin /r

18. ja 19.12. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Jaakko Laakso /vas

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Ville Niinistö vapautusta suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 19.12.2007 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 7.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on sivistysvaliokunnan täydennysvaali.

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Sampsa Katajan.

2) Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 99/9/2007

Ed. Unto Valpas on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Leena Rauhala on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut vastalauseen 3 mukaisten kahden lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Markku Uusipaavalniemi on ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 113, ei 66; poissa 20.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksista.

Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta.

Puhemies:

Ed. Skinnarin ehdotus, ed. Rauhalan 1. ehdotus ja ed. Uusipaavalniemen ehdotus ovat vastakkaisia. Ehdotan, että ensin äänestetään ed. Skinnarin ehdotuksesta ed. Uusipaavalniemen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Rauhalan 1. ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Rauhalan 2. ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Uusipaavalniemen ja ed. Skinnarin ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Uusipaavalniemen ehdotuksen äänin

jaa 76, ei 56, tyhjiä 48; poissa 19.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä ed. Rauhalan 1. ehdotuksen ja ed. Uusipaavalniemen ehdotuksen välillä eduskunta hyväksyi ed. Uusipaavalniemen ehdotuksen äänin

jaa 64, ei 70, tyhjiä 46; poissa 19.

( Ään. 3 )

3) Äänestyksessä ed. Uusipaavalniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 67; poissa 21.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Rauhalan 2. ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 66, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 99/10/2007

Keskustelussa on ed. Jouko Skinnari ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 115, ei 66; poissa 18.

( Ään. 6 )

( liite2 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 99/11/2007

Keskustelussa on ed. Jouko Skinnari ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 126, ei 55, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 7 )

( liite3 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu talousarvioehdotuksesta päättyi eilen pidetyssä pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 99/2/2007

Esiteltiin menot.

Puhemies:

Aloitetaan pääluokan 24 yleiskeskustelulla.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Tämän pääluokan yleiskeskustelu joudutaan nyt keskeyttämään ja sitä jatketaan tänä iltana tai huomisaamuna pääluokan yleiskeskustelun loppuun viemiseksi. Nyt siirrytään pääluokkaan 25 Oikeusministeriön hallinnonala.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämän pääluokan 25 yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan vielä tänä iltana pääluokan yleiskeskustelun loppuun saattamiseksi. Nyt siirrymme pääluokkaan 26, Sisäasiainministeriön hallinnonala.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Tämän pääluokan 26 yleiskeskustelu keskeytetään nyt ja sitä jatketaan tänä iltana tai ensi yönä keskustelun loppuun viemiseksi. Nyt siirrymme pääluokkaan 27 Puolustusministeriön hallinnonala.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 21
Eduskunta

Päätökset

Luku 01 Kansanedustajat, luku 02 Eduskunnan kanslia, luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 30 Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Päätökset

Luku 01 Tasavallan presidentti ja luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksyttiin.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Jatketaan aiemmin päivällä keskeytettyä yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Puhemies:

Aiemmin päivällä pääluokan yleiskeskustelu keskeytettiin, nyt sitä jatketaan.

Keskustelu jatkui

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Aiemmin päivällä on pääluokan 26 yleiskeskustelu keskeytetty. Nyt sitä jatketaan.

Keskustelu jatkui

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/2/2007

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​