Täysistunnon pöytäkirja 101/2002 vp

PTK 101/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. PERJANTAINA 20. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Seppo Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.9. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Ville Itälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

23.—26.9. edustaja

 • Esko Helle /vas

23.—27.9. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Mirja Ryynänen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.9. edustajat

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Harry Wallin /sd

20.—24.9. edustaja

 • Pauli Saapunki /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 155—159/2002 vp.

__________

Hallituksen esityksen HE 95/2002 vp siirto

Puhemies:

Eduskunta on 4. päivänä syyskuuta 2002 lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmisteltavaksi hallituksen esityksen HE 95/2002 vp laiksi tullilain muuttamisesta. Perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta määrättiin samassa yhteydessä antamaan valtiovarainvaliokunnalle lausunto asiassa.

Kyseessä oleva hallituksen esitys koskee lähinnä tullilaitoksen henkilörekistereitä koskevien säännösten muuttamista. Puhemiesneuvosto ehdottaa tämän vuoksi, että esitys siirretään mietinnön laatimista varten valtiovarainvaliokunnasta hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 99/1/2002

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—36) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämä asia jäisi pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että myös tämä asia jäisi pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämäkin asia jäisi pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämäkin asia jäisi pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

23) Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

24) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Koski ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Kosken ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että asia jäisi pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

27) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Tiusasen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämä jäisi pöydälle ensi tiistaihin.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Herra puhemies! Ehdotan, että tämä jäisi myös pöydälle ensi tiistaihin.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Myllyniemi on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Myllyniemen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

__________

Ed. S. Kanerva merkitään läsnä olevaksi.

__________

37) Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2002

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio