Täysistunnon pöytäkirja 101/2003 vp

PTK 101/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Lyly Rajala /kd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eero Reijonen /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.11. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

27. ja 28.11. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.11. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Risikko /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

27. ja 28.11. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2003 vp

Lakialoite  LA 122, 123/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 31. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 100/4/2003

Yleiskeskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Tony Halmeen kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 123/2003 vp sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Vistbackan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

5 ja 13 § hyväksytään keskustelutta.

18 §

Keskustelu:

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että tulli voi rekisteröidä ylisuuria tuomisia.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran tekemää hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 43 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

18 b ja 19 a § ja 18 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 22 ja 35 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

3 ja 9 § hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukossa tuoteryhmän 45 veron määrä on 36,41 senttiä ja tuoteryhmän 46 veron määrä 39,35 senttiä. Muilta osin taulukko jää mietintöön sisältyvän taulukon mukaiseksi. Ehdotus merkitsee sitä, että väkevien alkoholijuomien veronalennus puolitetaan.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Tuija Brax /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran erinomaista ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko poistetaan eli että alkoholivero säilyy muuttumattomana.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Osmo Soininvaara on ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että verotaulukko poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ensin äänestetään verotaulukon sisältöä koskevien ed. Polven ja ed. Soininvaaran ehdotusten välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Lopuksi äänestetään ed. Kalliksen ehdotuksesta, joka koskee verotaulukon poistamista.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Polven ja ed. Soininvaaran ehdotusten välillä

Ed. Polven ehdotus "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 25 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Polven ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 47 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

3) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta, joka koskee verotaulukon poistamista, mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 32 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

3) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2003 vp

Lakialoite  LA 14/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 152/2003 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki metsälain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 154/2003 vp (Sirkka-Liisa Anttila /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

18) Määrärahan osoittaminen elokuvaopetuksen järjestämiseen Haapamäen yhteiskoulun lukiossa

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 907/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

19) Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden pienten lukioiden etä-, verkko- ja aikuislukiotoiminnan kehittämiseen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 908/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​