Täysistunnon pöytäkirja 101/2004 vp

PTK 101/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. TIISTAINA 5. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Roger Jansson /r
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.10. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

5.—8.10. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.10. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Raimo Vistbacka /ps

5. ja 6.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

5.—8.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 30. päivänä syyskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 44/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Minna Sirnö vapautusta sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että sivistysvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 6. päivänä lokakuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

Välikysymys 4/2004 vp: Kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Martti Korhonen ja 77 muuta edustajaa ovat tänään 5. päivänä lokakuuta 2004 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 4 kunnallisten peruspalveluiden turvaamisesta (VK 4/2004 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Korhoselle välikysymyksen esittämistä varten.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Kuntien itsehallinnollinen asema on meidän maassamme tärkeä arvo niin kansalaisille kuin kuntien päättäjillekin. Kunnan asukkaiden itsehallinto on kansanvaltaisen yhteiskunnan perusta, ja kunta on kansalaisille tärkeiden palveluiden keskeisin tarjoaja.

Kuntien itsenäisyyden oleellinen perusta on taloudellinen omavaraisuus, ja siksi kunnallisen itsehallinnon perusta ja sen keskeinen ominaispiirre ovat kuntien verotusoikeus ja kuntien oman tulorahoituksen riittävyys.

Kunnallisverotulojen kasvu on kuitenkin viime aikoina hiipunut tavalla, joka vaarantaa kuntien taloudellisen omavaraisuuden. Kuntatalouden keskeinen ongelma on epäennustettavuus ja epävakaus. Tämä näkyy myös kunnallisveron kehityksessä. Kunnallisverotuotto on vaihdellut rajusti. Merkillepantavaa kuitenkin on, että viime vuosikymmenen aikana kunnallisveron tuoton kehitys oli 1990-luvulla miinusmerkkinen ainoastaan yhtenä vuonna (1997), vaikka tätä vuosikymmentä leimasi poikkeuksellisen voimakas kansantalouden lama.

Kunnallisverotulojen kasvu on nyt käytännössä pysähtynyt. Itse asiassa kunnallisveron tuotto on sekä viime että tänä vuonna kääntynyt miinusmerkkiseksi. Viime vuonna kunnallisverotulot olivat yhden prosenttiyksikön pienemmät kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna kunnallisverotulojen arvioidaan alenevan 1,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tilanteen vakavuus korostuu, kun otetaan huomioon, että kunnat ovat kuitenkin koko ajan korottaneet tuloveroprosenttejaan.

Kokonaisuutena tämä vuosi tulee olemaan kolmas perättäinen vuosi, jolloin kuntien yhteenlasketut verotulot (kunnallisvero + yhteisövero) ovat alentuneet. Kunnallisverotulojen heikon kehityksen taustalla ovat paitsi kansantalouden hidas kasvuvauhti myös valtion tuloveroratkaisuista johtuvat kuntien tulomenetykset.

Verotulojen huono kehitys ei ole ainoastaan pienten kuntien ongelma, vaan myös suurten kaupunkien verotulojen kasvu on oletettua hitaampaa. Verotulokehityksen näivettyminen jäytää koko kuntasektorin elinvoimaisuutta.

Sinänsä kuntien talouden tasapainottumisongelmat kohdistuvat edelleenkin erityisesti pieniin, alle 10 000 asukkaan kuntiin. Negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän ennustetaan ensi vuonna kaksinkertaistuvan viime vuoteen verrattuna.

Hallitus vakuuttaa, että kuntatalous on kohenemassa. Hallitus odottaa kuntien verotulojen kasvavan ensi vuonna noin neljä prosenttia, ja lisäksi hallitus ylvästelee valtionosuuksien lisäämisellä.

Kuntien verotulojen — erityisesti kunnallisveron — kasvuodotus on tosiasiassa erittäin epävarmalla pohjalla, koska kokonaistuotannon hienoinen kasvukaan ei näy työllisyydessä ja siten kuntien verotuloissa. On aivan selvää, että hallitus jää kauas 100 000 työpaikan lisäystavoitteestaan, mikä ei voi olla vaikuttamatta kuntien verotuloihin.

Kuntien järjestämät hyvinvointipalvelut ovat uhattuina, sillä hallituksen työllisyystavoite ei näytä toteutuvan vaan pikemminkin näyttää kääntyvän päälaelleen. Se vähentää kuntien verotuloja.

Tänä vuonna kuntien laskennallisten valtionosuuksien kasvusta valtaosa on kuntien verotulomenetysten kompensointia. Ensi vuonna kuntien valtionapuja lisätään erityisesti indeksi- ja kustannustenjaon tarkistusten seurauksena. Valtionosuuksien lisäyksessä ei siten ole kysymys kuntien ja valtion välisen rahoitusvastuun uudelleenarvioinnista siten, että valtion vastuuta kuntien palvelujen rahoituksesta lisättäisiin.

Vuonna 2002 maassamme oli 57 kuntaa, joiden valtionosuudet olivat suuremmat kuin kunnan omat verotulot. Vuonna 2004 tällaisia kuntia on ennustettu olevan 110, siis neljännes Suomen kunnista. Tänä vuonna kuntien harkinnanvaraista valtionosuutta haki melko tarkalleen puolet kunnista.

Kansalaisille tärkeän hoitotakuun käyttöönotto ja odotettu potilasjonojen purku tuovat kunnille merkittävän kustannuslisän, jota niille ei hyvitetä täysimääräisesti. Kunnilla on suuria vaikeuksia vastata järjestelmän mukaisesta osuudestaan.

Hallitus ennakoi, että kuntatalous kääntyisi paremmaksi vuonna 2008. Tämä olettamus lepää kuitenkin täysin spekulatiivisella pohjalla. Olettamus perustuu kuntien tulojen aiempaa nopeampaan ja kustannusten aiempaa hitaampaan kasvuun.

Viime vuosina kuntien toimintamenot ovat kasvaneet keskimäärin viisi prosenttia vuosittain. Tänä vuonna ne kasvavat arviolta 4½ prosenttia. Hallituksen lähtökohtana on kuitenkin menojen kasvun painaminen neljään prosenttiin ja samanaikainen verotuksen tuoton neljän prosentin kasvu. Ministeri Manninen toteaakin: "Jotta myönteinen kehitys toteutuisi, kunnilta edellytetään tiukkaa menokuria. Samoin tarvitaan toimia palvelutuotannon tehostamiseksi ja kuntien yhteistyön syventämiseksi." Tämänkin jälkeen kuntatalous säilyisi kireänä ja siten kuntien mahdollisuudet tarjota kansalaisille tärkeitä palveluja heikkoina.

Valtio hyvittää kunnille toteutunutta kustannuskehitystä jälkikäteen. Tuoreimman päätöksen mukaan hyvityksestä suuri osa painottuisi myöhemmille vuosille, osa lykätään jopa ensi vaalikauteen.

Kunnallisveron tuoton heikko kehitys on erittäin vakava uhka paitsi kunnalliselle itsehallinnolle myös kansalaisten peruspalveluille ja siten koko hyvinvointiyhteiskunnalle.

Kuntien menot ovat vuosina 2000—2003 kasvaneet keskimäärin 5,7 prosenttia vuodessa. Samanaikaisesti kun kuntien verotulot alenivat viime vuonna 4 prosenttia, kuntien menot kasvoivat 4,8 prosenttia. Tänä vuonna verotulojen arvioidaan pienentyvän vajaan prosentin, mutta menot kasvavat edelleen yli 4 prosenttia.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Kuntien talousvaikeuksien takia kansalaisille tärkeät peruspalvelut uhkaavat heikentyä tulevina vuosina kuntien lisävelkaantumisesta ja kunnallisveroprosenttien korotuksista huolimatta. Hallituksen olettamus verotulojen kehityksestä ja kuntien menojen kasvuvauhdista ei ole kestävällä pohjalla. Miten hallitus aikoo lähivuosina turvata kuntien riittävän rahoituksen kansalaisille kuuluvien peruspalvelujen varmistamiseksi?

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 15.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi oikeusapulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 102/1/2004

9) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä sekä laiksi rautatielain muuttamisesta ja laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n sekä eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​