Täysistunnon pöytäkirja 101/2006 vp

PTK 101/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. PERJANTAINA 13. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tony Halme /ps
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mauri Salo /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.10. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

15.—17.10. edustajat

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Matti Väistö /kesk

16. ja 17.10. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Veijo Puhjo /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Seppälä /sd

16.—18.10. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Rossi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.10. edustaja

 • Seppo Särkiniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.10. edustajat

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk

13.—19.10. edustaja

 • Kirsi Ojansuu /vihr

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 13. päivänä lokakuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 184—198/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 612, 622, 629—648, 651—656/2006 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 12. päivältä lokakuuta 2006 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta (VNS 7/2006 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle torstaina 19. päivänä lokakuuta 2006 pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle torstaina 19. päivänä lokakuuta 2006 pidettävään täysistuntoon.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Lapsiperheiden aseman parantaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Tarja Cronbergin ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 4. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 99/2/2006

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Tarja Cronberg ed. Marja Tiuran kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Koska lapsiperheiden köyhyys edelleen kasvaa, eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut tavoitteissaan lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi sekä lapsiperheiden aseman parantamiseksi eikä siten nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Cronbergin ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 79 ei-ääntä; poissa 9.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 12. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 100/2/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Tatja Karvonen ed. Jouni Backmanin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi lakivaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Karvosen ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 105 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 10.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi ed. Karvosen ehdotuksen.

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Hannu Hoskonen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Painoin vihreää nappia, mutta se ei rekisteröitynyt laitteeseen jostakin syystä. Varmasti painoin vihreää, arvoisa puhemies! (Naurua) Vielä tarkistin, että olin painanut.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Hoskonen, se merkitään pöytäkirjaan.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus sellaisena, kuin se on vastalauseessa

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 § saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, että hoitoja annettaisiin vain aviopareille: "Tässä laissa tarkoitetaan: 1) hoitoa saavalla naista ja miestä, jotka elävät keskenään avioliitossa; 2) sukusolujen luovuttamisella omien siittiöiden tai munasolujen antamista käytettäviksi toiselle annettavassa hedelmöityshoidossa; 3) luovuttajalla henkilöä, joka luovuttaa sukusolujaan; 4) palvelujen antajalla sellaista terveydenhuollon toimintayksikköä ja lääkäriä, jolla on 24 §:ssä tarkoitettu lupa; 5) terveydenhuollon toimintayksiköllä kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitettua terveyskeskusta, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitettua sairaalaa ja siitä erillään olevaa sairaanhoidon toimintayksikköä, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päättämää muuta hoitovastuussa olevaa kokonaisuutta sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettua terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 38 ei-ääntä, 11 tyhjää; poissa 10.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

3 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 §, sukusolujen ja alkioiden käyttö hedelmöityshoidossa, saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, että hoidoissa saa käyttää vain parin omia sukusoluja ja parin omia alkioita: "Hedelmöityshoidossa saadaan käyttää tässä laissa säädetyin edellytyksin hoitoa saavan omia sukusoluja ja alkioita. Jos nainen, jonka sukusolua on käytetty alkion muodostamiseen, kuolee ennen alkion viemistä hänen kohtuunsa, saadaan tuotetut alkiot kuitenkin luovuttaa käytettäväksi toisen hoitoa saavan hedelmöityshoidoissa. Luovutus on mahdollinen, jos ne, joiden sukusoluista alkio on muodostettu, ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 28 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 11.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

4 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § hyväksytään muutoin mietinnön ja vastalauseen mukaisena, paitsi että 1 momenttiin lisätään uusi 4 kohta: "luovutettuja sukusoluja ja alkioita."; 2 momentin 2 kohta saa seuraavan muodon: "toimenpidettä, jonka avulla sukusolu sen luonnollista kehitystä vaarantamatta voidaan todeta tutkitun vakavan sairauden kannalta perimältään terveeksi."; ja 3 momentti poistetaan ja sen asemesta hyväksytään uusi 3 momentti: "Hedelmöityshoidoissa saa tuottaa alkioita vain sen määrän, joka on tarkoitus viedä naiseen raskauden aikaansaamiseksi."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 25 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 10.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

5 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 §, lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen, saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, että alkioiden valikointi kiellettäisiin: "Hedelmöityshoidon tuloksena syntyvän lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen valikoimalla alkioita ei ole sallittua. Syntyvän lapsen ominaisuuksiin vaikuttaminen valikoimalla sukusoluja taikka muulla tavalla on sallittu vain 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Syntyvän lapsen terveyteen voidaan vaikuttaa valikoimalla tutkitun vakavan sairauden kannalta terveiksi todettuja sukusoluja. Lapsen sukupuolen määräytymiseen saadaan vaikuttaa valikoimalla sukusoluja, jos näistä syntyvällä toista sukupuolta olevalla lapsella olisi huomattava vaara saada vakava sairaus."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 31 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 10.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

6 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 6 §:n otsikko kuuluu "Sukusolujen hävittäminen" ja että pykälä saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, että eläviä alkioita ei hävitettäisi: "Varastoidut sukusolut on hävitettävä viipymättä, kun palvelujen antajan tietoon on tullut, että se, jonka sukusoluista on kyse, on kuollut, tai kun palvelujen antaja on vastaanottanut hävittämistä koskevan pyynnön siltä, jonka sukusoluista on kyse."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 23 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 11.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

7 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 7 §:n otsikko kuuluu "Sukusolujen käyttö muuhun tarkoitukseen" ja että pykälä saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, ettei alkioita saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin hedelmöityshoitoihin: "Hävittämisen sijasta sukusoluja voidaan 6 §:ssä säädetyn estämättä käyttää muuhun luvalliseen tarkoitukseen, jos siihen on saatu sen kirjallinen suostumus, jonka sukusoluista on kyse."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 27 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 10.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

1 luvun otsikko, 8—12 § ja 2 luvun otsikko, 13—21 § ja 3 luvun otsikko, 22 ja 23 § ja 4 luvun otsikko, 24—28 § ja 5 luvun otsikko, 29—31 § ja 6 luvun otsikko, 32—36 § ja 7 luvun otsikko sekä 37 § hyväksytään keskustelutta.

38 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 38 §:n 1 momentti saa seuraavan muodon, mikä tarkoittaa sitä, että alkioita, jotka on tuotettu ennen lain voimaantuloa, saa käyttää niin kauan, kuin niitä riittää, tietyin pykälästä ilmenevin edellytyksin: "Alkioita, jotka on luovutettu tai varastoitu hedelmöityshoidossa käytettäviksi ennen tämän lain voimaantuloa, saadaan lain voimaantulon jälkeen käyttää sellaisen naisen hedelmöityshoidossa, jonka munasolua on käytetty alkion tuottamisessa tai jonka hedelmöityshoitoa varten alkio on varastoitu. Hoitoa saava voi luovuttaa ennen lain voimaantuloa hoitoaan varten tuotetun alkion."

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Vastalause "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 28 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 12.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt vastalauseen.

8 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus sellaisena, kuin se on vastalauseessa

3, 3 a, 10, 28, 34, 35 ja 42 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun lakivaliokunnan ehdotusta ei ole hyväksytty muuttamattomana, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2006 vp

Lakialoite  LA 54, 93/2005 vp, 79/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 168/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2006 vp

Lakialoite  LA 77/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 56/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen