Täysistunnon pöytäkirja 101/2010 vp

PTK 101/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

101. PERJANTAINA 15. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Elsi Katainen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Mauri Salo /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 15.10.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 185—200/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 14.10.2010 antanut eduskunnalle selonteon ruokapolitiikasta (VNS 6/2010 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Jätevesiasetuksen kumoaminen

Välikysymys  VK 3/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös ed. Bjarne Kalliksen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 12.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 98/1/2010

Esitän nyt työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin tätä puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kaksi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Merja Kyllösen, ed. Toimi Kankaanniemen ja ed. Raimo Vistbackan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, ettei hallitus aio korjata jätevesilainsäädännön ilmeisiä epäkohtia, vaan pikemminkin lisää lainsäädäntöön uusia, tulkinnanvaraisia säännöksiä. Tämän johdosta eduskunta ehdottaa, että hallitus ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin jätevesiasetuksen kumoamiseksi ja uuden, hyötysuhteeltaan paremman ja oikeudenmukaisemman lainsäädännön toteuttamiseksi vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Pauliina Viitamies on ed. Esa Lahtelan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole reagoinut jätevesiuudistuksessa ilmenneisiin epäkohtiin riittävän nopeasti eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen äänin

jaa 130, ei 42; poissa 27.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi puhemiehen ehdotuksen äänin

jaa 102, ei 70; poissa 27.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 99/5/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

4 §

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 4 § hyväksyttäisiin vastalauseen 1 mukaisena, ja kysymys on siitä, että nyt esitetään arpajaisveroa nostettavaksi raha-automaattipelien ja veikkauspelien osalta 0,5 prosenttiyksiköllä 10 prosenttiin, kun Fintoton pelit jäisivät edelleen 9,5:een. EU-oikeuden näkökulmasta tämä on problemaattinen päätös, ja sen takia esitämme, että kaikille tasavertaisuuden perusteella tulisi 10 prosentin vero.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Vasemmistoliitolla on pykälän osalta saman sisältöinen vastalause, joten kannatan ed. Ahteen esitystä.

Keskustelu päättyi

Puhemies:

Ed. Matti Ahde on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Ahteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 63, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 10 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 14.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 100/2/2010

Yleiskeskustelun kuluessa on ed. Minna Sirnö ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Äänestyksessä eduskunta päätti jatkaa asian käsittelyä hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta äänin

jaa 147, ei 21; poissa 31.

( Ään. 4 )

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan ensi tiistain täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 102/17/2010

4) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 19.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​