Täysistunnon pöytäkirja 102/2003 vp

PTK 102/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. PERJANTAINA 28. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.11. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

28.—30.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

1.—3.12. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.11. edustajat

 • Aila Paloniemi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.11. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pia Viitanen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 153—155/2003 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 387, 390, 392, 395-397, 399, 402, 406, 419, 428, 435, 438, 440, 445, 462, 465, 477/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtakunnanoikeuden jäsenten vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valtakunnanoikeuden jäsenten vaali. Vaalissa valitaan valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 6 §:n mukaisesti valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Nyt valittavien jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta 2004 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2007.

Vaalia varten on jätetty vaalisäännön 8 §:n mukaisesti kaksi ehdokaslistaa. Kun ehdokaslistoissa on valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta jäsentä ja varajäsentä kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituiksi ovat ehdokaslistojen mukaisesti tulleet seuraavat henkilöt.

Sihteeri lukee:

Listalta n:o 1

jäseneksi varatuomari Jukka Mikkola varajäsenenään filosofian maisteri, maaherra Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen jäseneksi filosofian maisteri, oikeustieteen kandidaatti Kaarina Suonio varajäsenenään varatuomari Olavi Syrjänen

Listalta n:o 2

jäseneksi varatuomari Silja Hiironniemi varajäsenenään hovioikeudenneuvos Päivi Hirsikangas jäseneksi varatuomari Seppo Pelttari varajäsenenään naisoikeuden professori, oikeustieteen tohtori Kevät Nousiainen jäseneksi professori, oikeustieteen tohtori Vesa Majamaa varajäsenenään varatuomari Tuulikki Petäjänniemi

Puhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston ja valtakunnanoikeuden puheenjohtajan tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2003 vp

Lakialoite  LA 25, 40, 100, 106, 115, 127/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala tehnyt kaksi lausumaehdotusta:

1) että vastalauseeseen 1 sisältyvä 1. lausumaehdotus hyväksytään; tätä ehdotusta on kannattanut ed. Eero Akaan-Penttilä; ja

2) että vastalauseeseen 1 sisältyvä 2. lausumaehdotus hyväksytään; tätä ehdotusta on kannattanut ed. Päivi Räsänen.

Ed. Annika Lapintie on ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee muutosesityksen toimeentulotukilakiin, jolla ensimmäisen lapsen lapsilisän kymmenen (10) euron korotus tehdään toimeentulotuen saajille ns. etuoikeutetuksi tuloksi, jotta vähävaraisimmatkin perheet saisivat lapsilisien korotuksen ilman vastaavan tulon menetystä."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Rauhalan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 57.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Rauhalan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 29 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 57.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 15.30, jolloin päätetään ainoastaan mietintöjen pöydällepanosta.

Täysistunto keskeytetään kello 14.05.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.30

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

7) Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtiontilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Lakialoite laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 92/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2003

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​