Täysistunnon pöytäkirja 102/2004 vp

PTK 102/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. KESKIVIIKKONA 6. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Satu Taiveaho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Outi Ojala /vas

6. ja 7.10. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

6.—8.10. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6. ja 7.10. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.10. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

6.—8.10. edustajat

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Matti Väistö /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 101/8/2004

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Päivi Räsäsen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.

Asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on sivistysvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että sivistysvaliokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Jaakko Laakso.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 102/2004 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2004 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Laki yrittäjien työvoimakustannusten alentamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2004 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2004 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2004 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2004 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä Lapin kunnissa ja Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005—2009

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2004 vp (Jari Vilén /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

14) Laki ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2004 vp (Lyly Rajala /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki vakuutusyhtiölain 3 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2004 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2004 vp

Lakialoite  LA 117/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​