Täysistunnon pöytäkirja 102/2010 vp

PTK 102/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

102. TIISTAINA 19. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.01 ja 17.52—19.18) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—17.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Ulla Karvo /kok (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Esko-Juhani Tennilä /vas (15.45)

__________

Uusi edustaja

Ensimmäinen varapuhemies:

Myrskylästä oleva yrittäjä Lasse Virén, joka varamiehenä Uudenmaan vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta 19.10.2010 lukien vapautuksen saaneen Jukka Mäkelän sijaan, on tänään esittänyt eduskunnan puhemiehelle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on siten ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan tästä päivästä alkaen.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 14.10.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 36/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kotoutumisen edistämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys yhteistyön tehostamisesta rikollisuuden estämiseksi ja torjumiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain ja Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys kuvaohjelmalainsäädännön uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi luopumiseläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys jätelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

16) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 15.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 101/3/2010

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 103/1/2010

18) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 20.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​