Täysistunnon pöytäkirja 103/2003 vp

PTK 103/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd

2. ja 3.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

2.—4.12. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.12. edustaja

 • Antero Kekkonen /sd

2.—31.12. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.12. edustaja

 • Pekka Vilkuna /kesk

2.—4.12. edustaja

 • Nils-Anders Granvik /r

__________

Ed. Lyly Rajalan eduskuntaryhmä

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Lyly Rajala on 28. päivänä marraskuuta 2003 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän on eronnut Kristillisdemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja 1. päivästä joulukuuta 2003 lukien liittynyt Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmään.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Antti Rantakangas vapautusta suuren valiokunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 3. päivänä joulukuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää) Arvoisat kansanedustaat, ennen kuin aloitetaan yleiskeskustelu, salin on rauhoituttava.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 2 §:ään uuden 2 momentin, joka on vastalauseessa 1, mikä merkitsee sitä, että hallitus voisi asetuksella säätää yliopistoille ja Puolustusvoimien kiinteistöille alempia vuokratasoja.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 2 § saa sen muodon, joka on vastalauseen 2 mukainen.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Nurmen tekemää ehdotusta.

Anni  Sinnemäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

__________

Ed. Lasse Hautala merkitään läsnä olevaksi.

__________

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Tuija Nurmi on ed. Olli Nepposen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kuopan ja ed. Nurmen ehdotusten välillä

Ed. Kuopan ehdotus "jaa", ed. Nurmen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 37 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 51.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kuopan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 60 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 53.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3—9 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

18 §

Keskustelu:

Osmo  Soininvaara  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että kuntien valtionosuuksia korotetaan 50 miljoonalla eurolla hallituksen esittämään verrattuna.

Bjarne  Kallis  /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 72.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

45 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/2/2003

4) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtiontilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Lakialoite laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 92/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2003

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2003 vp

Lakialoite  LA 122, 123/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/3/2003

10) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys meripelastuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien täydentämisestä tuomioistuinten henkilöstön kielitaitoa koskevilla säännöksillä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2003 vp

Lakialoite  LA 14/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/4/2003

18) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/5/2003

20) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 104/6/2003

21) Hallituksen esitys laiksi taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain mukaisen eläkekassan sulautumisesta työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi annetun lain mukaiseen työeläkevakuutusyhtiöön sekä edellä sanottujen lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

27) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 155/2003 vp (Jari Koskinen /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta; Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2003 vp

Lakialoite  LA 152/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​