Täysistunnon pöytäkirja 103/2006 vp

PTK 103/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. KESKIVIIKKONA 18. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas

18. ja 19.10. edustajat

 • Pehr Löv /r
 • Matti Väistö /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.10. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

18.—20.10. edustaja

 • Hanna-Leena Hemming /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.10. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Tapani Tölli /kesk

18.—20.10. edustajat

 • Pertti Salovaara /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

Ensimmäinen varapuhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

18.—25.10. edustaja

 • Lasse Virén /kok

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 16. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 102/1/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

2 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, eli valiokunnan mietintöön sisältyvä 2 §:n 3 momentti poistetaan, mikä merkitsee hallituksen esityksen hyväksymistä.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Polven tekemää ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä tarkoittaa sitä, että Suomen kansalaiset olisivat samassa asemassa kuin muut.

Tuija Nurmi /kok:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Kalliksen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Tuija Nurmen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Iivo Polvi on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Kalliksen ehdotuksesta ja sitten pykälän poistamista tarkoittavasta ed. Polven ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 ja 12 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2006 vp

Lakialoite  LA 54, 93/2005 vp, 79/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 102/3/2006

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

3 §

Keskustelu:

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaisi sitä, että myös Lapissa vapautuksen saavien kuntien joukkoon lisätään Tervola, jonka sinne olisi kyllä alun perinkin pitänyt jo mukaan tulla.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tennilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2006 vp

Lakialoite  LA 77/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 56/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 102/7/2006

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 4 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 102/8/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. ja 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

3. lakiehdotus

30 a §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen pykälämuutosehdotuksen, joka merkitsee eläkkeensaajan hoitotuen nousemista 20 euroon kuukaudessa.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) — 14) asiasta.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Arvoisat edustajat! Pyydän teitä rauhoittumaan ja istuutumaan paikoillenne. Odotamme ihan hetken, että sali hiljenee.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

8) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki kansaneläkelain 30 a §.n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 113/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 114/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 115/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2006 vp (Jyri Häkämies /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2006 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 16)—21) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

16) Varallisuusverolaki ja laki tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2006 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

17) Vuoden 2007 tuloveroasteikkolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 103/2006 vp (Iivo Polvi /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2006 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

19) Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2006 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

20) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2006 vp (Annika Lapintie /vas)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2006 vp (Markus Mustajärvi /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2006 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 23)—36) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Laki lapsilisälain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2006 vp (Sari Essayah /kd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2006 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

25) Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2006 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

26) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2006 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

27) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2006 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2006 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Laki sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2006 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2006 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

31) Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2006 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

32) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2006 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

33) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2006 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

34) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2006 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

35) Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2006 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

36) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2006 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

37) Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

38) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/2/2006

39) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2006 vp

Lakialoite  LA 41/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Suuren valiokunnan mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

44) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen