Täysistunnon pöytäkirja 103/2007 vp

PTK 103/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. PERJANTAINA 21. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jacob Söderman /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jyrki Katainen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.12. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

21.1.—13.2.2008 edustaja

 • Mats Nylund /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.12. edustaja

 • Heli Järvinen /vihr

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta vanhempainvapaan vuoksi:

1.1.—30.4.2008 edustaja

 • Ville Niinistö /vihr

__________

Vuoden 2007 valtiopäivien keskeyttäminen ja vuoden 2008 valtiopäiville kokoontuminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Nojautuen eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n säännöksiin puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättää keskeyttää vuoden 2007 valtiopäivät tämän täysistunnon päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Perustuslain 33 §:n ja työjärjestyksen 1 §:n nojalla puhemiesneuvosto edelleen ehdottaa, että eduskunta kokoontuu vuoden 2008 valtiopäiville maanantaina 4.2.2008 kello 12, jolloin vuoden 2007 valtiopäivät päättyvät.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 415, 417, 422, 427—433, 436—443, 446—448, 450/2007 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 20.12.2007 lähettänyt valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 57—59/2007 vp.

__________

Valtioneuvoston selontekojen käsittelyn jatkaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on 4.12.2007 lähettänyt valtioneuvoston selonteon hätäkeskusuudistuksesta 2007 hallintovaliokuntaan (VNS 3/2007 vp).

Valtioneuvoston selonteon käsittelyä jatketaan perustuslain mukaan seuraavilla valtiopäivillä vain, jos eduskunta niin päättää.

Eduskunnan työtilanteen vuoksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainitun selonteon käsittelyä jatketaan seuraavilla valtiopäivillä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 32 ja 33 päättyi viime täysistunnossa. Ennen kuin ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn, käydään kuitenkin pääluokan 35 yleiskeskustelu.

PTK 102/1/2007

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 21.12.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 164—174/2007 vp.

Muutoksia valtioneuvostossa

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvostossa toimeenpantuja muutoksia koskeva tasavallan presidentin avoin kirje 21. päivältä joulukuuta 2007 on jaettu edustajille ja otetaan pöytäkirjaan.

Tasavallan presidentin avoin kirje on näin kuuluva:

"Tasavallan Presidentin avoin kirje

valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön lopettaessa ja työ- ja elinkeinoministeriön aloittaessa toimintansa Tasavallan Presidentti toimeenpanee valtioneuvostossa seuraavat muutokset 1 päivästä tammikuuta 2008 lukien:

vapauttaa ministeri Reijo Mauri Matias Pekkarisen kauppa- ja teollisuusministerin tehtävistä ja ministerinä käsittelemästä sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä määrää hänet elinkeinoministeriksi,

vapauttaa ministeri Tarja Anneli Cronbergin työministerin tehtävistä työministeriössä ja määrää hänet työministeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön,

vapauttaa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin ministerinä käsittelemästä työministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä

vapauttaa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Marja Hyssälän ministerinä käsittelemästä työministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

Sen lisäksi Tasavallan Presidentti

vapauttaa hallinto- ja kuntaministeri Mari Johanna Kiviniemen ministerinä käsittelemästä sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä

vapauttaa peruspalveluministeri Paula Sinikka Risikon ministerinä käsittelemästä ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

Tasavallan Presidentti

  Tarja Halonen

        Pääministeri Matti Vanhanen"

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Luku 01 Valtionvelan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksyttiin.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Puhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan pääluokan 35 äänestysten jälkeen.

__________

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Puhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi eilisessä istunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 32.30.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 966)

 • Matti  Kauppila /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 5 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (TAA 221)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Erkki Virtasen /vas kannattamana
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 100 000 euroa turvedieseltehtaan rakentamisen valmisteluun ja suunnitteluun Tohmajärvellä. (TAA 446)

 • Reijo Kallio /sd
 • Kari Rajamäen /sd kannattamana
 • momentille 32.40.31 lisäyksenä 150 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (Vastalause 1)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 32.40.31 lisäyksenä 700 000 euroa talous- ja velkaneuvontaan. (TAA 329)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (TAA 882)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentille 32.50.43 lisäyksenä 2 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (TAA 183)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (TAA 883)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakuntien liitoille ohjelmiin sitomattomaan erään. (Vastalause 2, TAA 303)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 32.50.43 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön valtionhallinnon toimintojen sijoittamisesta Itä-Uudellemaalle. (TAA 753)

 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentin 32.50.63 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että Paltamon Työtä kaikille -kokeilun valmistelu aloitetaan 1.1.2008 ja työllistäminen alkaa 1.8.2008." (TAA 318)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 32.60.20 lisäyksenä 19 500 000 euroa biopolttoaineiden käytön edistämiseen. (Vastalause 3, TAA 715)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 8 000 000 euroa energiatukiin. (Vastalause 2, TAA 893)

 • Reijo Kallio /sd
 • Kari Rajamäen /sd kannattamana
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa energiatukiin. (Vastalause 1)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 20 000 000 euroa uusiutuvan energian teknologian edistämiseen. (Vastalause 3, TAA 184)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 32.70.65 lisäyksenä 13 100 000 euroa ENPI-ohjelmien kansalliseen rahoitukseen vuosina 2007—2013. (TAA 632)

 • Reijo Kallio /sd
 • Kari Rajamäen /sd kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 1)

 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa starttirahaan. (Vastalause 3, TAA 760)

 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 39 000 000 euroa, mistä 34 000 000 euroa työllistämiseen kunnille ja kuntayhtymille ja 5 000 000 euroa maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen lisäämiseen. (Vastalause 2, TAA 673, TAA 811)

 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa sosiaalisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. (TAA 224)

 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 1 681 800 euroa työttömien liikkumisen edistämiseen Valtionrautateillä. (TAA 452)

 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 22 000 000 euroa lisäyksenä ns. kolmannen sektorin työllisyyspoliittisiin avustuksiin. (TAA 672)

 • Tarja Tallqvist /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa vaikeasti työllistettävien erityistoimiin. (Vastalause 3, TAA 871)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 26 400 000 euroa vaikeimmin työllistyvien palkkatuen lisäosan maksamiseen. (TAA 884)

 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentin 32.80.51 perusteluissa lausuttavaksi: "Kokonaismäärärahasta osoitetaan starttirahaan 40 000 000 euroa." (Vastalause 3)

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 32.80.64 lisäyksenä 5 000 000 euroa työllisyysperusteisten investointien lisäämiseen Lapissa. (TAA 498)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Kari Rajamäen /sd kannattamana
 • momentille 32.80.64 lisäyksenä 6 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin ja että momentin valtuutta korotetaan 18 200 000 eurolla. (Vastalause 1)

 • Tarja Tallqvist /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • luvun 32.80 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla mm. aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpitein jokaisessa perheessä ainakin toiselle huoltajalle taataan työpaikka." (Vastalause 3)

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 32.90.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa siviilipalvelusmiesten asumiskustannusten korvaamiseen. (TAA 23)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—7, 9—27 ja 29—31 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Hallinto ja luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka hyväksyttiin.

  Luku 30 Yrityspolitiikka

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 138, ei 30; poissa 31.

  ( Ään. 1 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 140, ei 29; poissa 30.

  ( Ään. 2 )

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 28; poissa 26.

  ( Ään. 3 )

  Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely

  Puhemies:

  Ed. Kallion ehdotus 4, ed. Kähkösen ehdotus 5 ja ed. Tennilän ehdotus 6 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään Tennilän ja ed. Kähkösen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Kallion ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksen 5 ja ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksen 6 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

  jaa 153, ei 17, tyhjiä 2; poissa 27.

  ( Ään. 4 )

  2) Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksen 4 ja ed. Lauri Kähkösenn ehdotuksen 5 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

  jaa 149, ei 24; poissa 26.

  ( Ään. 5 )

  3) Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 105, ei 66; poissa 28.

  ( Ään. 6 )

  Luku 50 Alueiden kehittäminen

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus 7 ja ed. Tennilän ehdotus 9 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 7 ja ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksen 9 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

  jaa 139, ei 32, tyhjiä 2; poissa 26.

  ( Ään. 8 )

  [Äänestys 7 mitätöitiin ja toimitettiin uudestaan äänestyksessä 8; samoin äänestys 9 mitätöitiin ja toimitettiin uudestaan äänestyksessä 10.]

  2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 143, ei 29; poissa 27.

  ( Ään. 10 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 31; poissa 22.

  ( Ään. 11 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 19; poissa 24.

  ( Ään. 12 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 28; poissa 22.

  ( Ään. 13 )

  Luku 60 Energiapolitiikka

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 29; poissa 23.

  ( Ään. 14 )

  Puhemies:

  Ed. Tiusasen ehdotus 14 ja ed. Kallion ehdotus 15 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksen 14 ja ed. Reijo Kallion ehdotuksen 15 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 14 äänin

  jaa 127, ei 48, tyhjiä 2; poissa 22.

  ( Ään. 15 )

  2) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 14 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 68; poissa 22.

  ( Ään. 16 )

  Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 29; poissa 22.

  ( Ään. 17 )

  Luku 70 EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 137, ei 41; poissa 21.

  ( Ään. 18 )

  Luku 80 Työvoimapolitiikka

  Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 69; poissa 21.

  ( Ään. 19 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 28; poissa 22.

  ( Ään. 20 )

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 21, tyhjiä 1; poissa 22.

  ( Ään. 21 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 29; poissa 21.

  ( Ään. 22 )

  Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 35; poissa 22.

  ( Ään. 23 )

  Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 24; poissa 22.

  ( Ään. 24 )

  Puhemies:

  Ed. Tallqvistin ehdotus 24 ja ed. Tennilän ehdotus 25 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksen 24 ja ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksen 25 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 24 äänin

  jaa 150, ei 22, tyhjiä 4; poissa 23.

  ( Ään. 25 )

  2) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 24 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 135, ei 39; poissa 25.

  ( Ään. 26 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 28; poissa 21.

  ( Ään. 27 )

  Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 28; poissa 23.

  ( Ään. 28 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 68; poissa 21.

  ( Ään. 29 )

  Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 34; poissa 20.

  ( Ään. 30 )

  Luku 90 Hallinnonalan muut menot

  Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 22; poissa 23.

  ( Ään. 31 )

  Pääluokan perustelut hyväksyttiin.

  Pääluokka 33
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi eilisessä istunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 33.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 160)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 33.01.01 lisäyksenä 50 000 euroa selvitystyöhön Ruotsista Suomeen muuttavien eläkeläisten epäoikeudenmukaisen verokohtelun korjaamiseksi. (TAA 159)

 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.01.01 lisäyksenä 200 000 euroa kahden avustavan henkilön palkkaamiseksi lapsiasiainvaltuutetun toimistoon. (Vastalause 2)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.01.04 lisäyksenä 30 000 euroa valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin. (TAA 840)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.01.05 lisäyksenä 30 000 euroa valtion koulukotien toimintamenoihin. (TAA 841)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 33.02.02 lisäyksenä 300 000 euroa REACH-asetuksen toimeenpanon vaatimien voimavarojen varmistamiseksi. (TAA 894)

 • Leena Rauhala /kd
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentin 33.03.02 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että Kansanterveyslaitoksen rokote- ja infektioepidemiologian osastojen toiminnan Tampereelle sijoittamisen edellyttämiin alueellistamistoimiin ryhdytään pikaisesti.

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 33.03.50 lisäyksenä 500 000 euroa Työterveyslaitokselle uuden työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseen. (TAA 1039)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.10.51 lisäyksenä 70 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 842)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.10.51 lisäyksenä 130 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korottamiseen 10 eurolla kuukaudessa. (Vastalause 2, TAA 305)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 33.10.51 lisäyksenä 80 000 000 euroa lapsilisän ulottamiseen 17-vuotiaille. (Vastalause 3, TAA 347)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.10.51 lisäyksenä 75 000 000 euroa ensimmäisen lapsen lapsilisän budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 1)

 • Satu Taiveaho /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 33.10.52 lisäyksenä 1 600 000 euroa elatustuen korottamiseen. (TAA 864)

 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • luvun 33.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen lapsilisien sitomisesta indeksiin." (Vastalause 3)

 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 33.20.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen sovitellun työttömyysetuuden budjettiperusteiseen uudistamiseen. (TAA 359)

 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentille 33.20.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen sovitellun työttömyysetuuden budjettiperusteiseen korottamiseen. (Vastalause 3)

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 33.20.51 lisäyksenä 11 500 000 euroa työttömyysturvalain mukaisen perusturvan korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 499, TAA 359)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa työmarkkinatuen ylläpitokorvauksen korottamiseen. (TAA 859)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 32 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen. (TAA 716)

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 123 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen. (Vastalause 2, TAA 500)

 • Tuula  Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 123 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen. (Vastalause 1)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 33.30.60 lisäyksenä 30 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien palkkaamiseen. (Vastalause 3, TAA 348)

 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 33.30.60 lisäyksenä 44 000 000 euroa minimivanhempainrahan korottamiseen. (Vastalause 3)

 • Päivi  Räsänen /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa terveydenhuollon maksukattojen yhdistämiseen. (Vastalause 3, TAA 761)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • Timo  Soinin /ps kannattamana
 • momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa koulutettujen hierojien lääkärin määräyksestä antamien hoitojen budjettiperusteiseen korvaamiseen Kelan toimesta. (TAA 1040)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.40.56 lisäyksenä 3 000 000 euroa pitkäaikaistyöttömien eläketuen laajentamiseen. (Vastalause 3, TAA 718)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 33.40.60 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan palauttamisen vaatimaan selvitys- ja lisätyöhön. (TAA 895)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 33.40.60 lisäyksenä 8 500 000 euroa pelkkää kansaneläkettä saaville 1.1.2008 alkaen maksettavan 100 euron perustoimeentulolisän budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 1041)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • luvun 33.40 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ns. taitetun indeksin määräytymisperusteiden tarkistamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin yleistä palkkakehitystä." (Vastalause 3)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 33.50.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa vuonna 1926 syntyneiden ja vuonna 1944 nostomiehinä palvelukseen astuneiden oikeuttamiseen rintamasotilastunnukseen ja rintamalisän maksamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 1042)

 • Unto  Valpas /vas
 • Merja Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 33.50.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamasotilastunnuksen myöntämisen myötä aiheutuviin kustannuksiin vuonna 1944 palvelukseen astuneille miehille (1926 syntyneet) sekä aikaisemmista ikäluokista niille henkilöille, joilta tunnus puuttuu. (TAA 967)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.50.50 lisäyksenä 11 000 000 euroa ylimääräisen rintamalisän korottamiseen. (TAA 843)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 33.50.51 lisäyksenä 500 000 euroa käytettäväksi Ruotsissa asuvien vähintään 20 prosentin haitta-asteen sotainvalidien avopalvelujen järjestämiseen. (TAA 144)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 33.50.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa sotainvalidien hautausavustuksiin. (TAA 897)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 33.50.51 lisäyksenä 9 000 000 euroa 10—15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien avopalveluiden korvaamiseen. (TAA 896)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.50.51 budjettiperusteisena lisäyksenä 31 700 000 euroa käytettäväksi sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen myös haitta-asteeltaan vähintään 10 prosentin sotainvalideille. (Vastalause 1)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 33.50.53 lisäyksenä 200 000 euroa sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan. (TAA 145)

 • Timo  Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.50.56 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamaveteraanien päiväkuntoutuksen lisäämiseen. (TAA 844)

 • Unto Valpas /vas
 • Merja  Kyllösen /vas kannattamana
 • luvun 33.50 uudelle momentille 2 500 000 euroa sotaorpojen kuntoutuksen aloittamiseen. (TAA 968)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo  Soinin /ps kannattamana
 • luvun 33.50 uudelle momentille 3 000 000 euroa sotaorpojen laitos- ja avokuntoutustoiminnan aloittamiseen. (TAA 1043)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 25 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen pitämiseen nykytasolla. (TAA 271)

 • Pentti Oinonen /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 100 000 000 euroa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden korottamiseen. (TAA 607)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti  Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 450 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien korottamiseen. (Vastalause 1)

 • Martti Korhonen /vas
 • Annika Lapintien /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 450 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 52, TAA 993, TAA 254, TAA 1067, TAA 306, TAA 901)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 450 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin. (Vastalause 3)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti  Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 15 000 000 euroa koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon parantamiseen. (Vastalause 1)

 • Raimo  Vistbacka /ps
 • Timo  Soinin /ps kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 20 000 000 euroa vaikeavammaisille suunnatun henkilökohtaisen avustajajärjestelmän kehittämiseen. (TAA 1044)

 • Matti Kangas /vas
 • Pentti Tiusasen /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 40 000 000 euroa vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen. (TAA 161)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 36 000 000 euroa kotihoidon tukeen. (TAA 349)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa kotipalveluiden lisäämiseen. (TAA 350)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Gustafssonin /sd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa omaishoidon kehittämiseen. (TAA 706)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 880 000 euroa aivoinfarktin liuotushoidon turvaamiseen Kaakkois-Suomessa. (TAA 898)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 600 000 euroa Parikkalan terveyskeskuksen päätoimipaikan peruskorjaukseen. (TAA 899)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 7 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireille. (TAA 900)

 • Leena Rauhala /kd
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 700 000 euroa lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisiin tutkimuksiin sekä lasten ja nuorten psykiatrian kehittämiseen Pirkanmaalla. (TAA 722)

 • Leena Rauhala /kd
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 1 500 000 euroa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden laadun parantamiseen. (TAA 723)

 • Leena  Rauhala /kd
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 1 500 000 euroa neuvolatoiminnan resurssien lisäämiseen. (TAA 725)

 • Leena  Rauhala /kd
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 4 000 000 euroa vanhusten kotipalveluiden lisäämiseen. (TAA 727)

 • Unto  Valpas /vas
 • Merja Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 300 000 euroa kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan kehittämiseen. (TAA 969)

 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.30 lisäyksenä 400 000 euroa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle asumisen tutkimustoimintaan. (TAA 994)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti  Saarisen /sd kannattamana
 • momentin 33.60.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen, jolla kunnallisveron perusvähennys nostetaan 1 480 eurosta 2 000 euroon. Valtion on kompensoitava perusvähennyksen korotuksen aiheuttama verotulomenetys kunnille." (Vastalause 1)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti  Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.32 lisäyksenä 3 000 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 1)

 • Erkki  Virtanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.32 lisäyksenä 10 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti  Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.33 lisäyksenä 10 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 1)

 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.60.33 lisäyksenä 10 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin. (Vastalause 2)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari  Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.60.33 lisäyksenä 13 000 000 euroa EVO-rahoituksen jälkeenjääneisyyden korjaamiseen. (TAA 728)

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtelan /sd kannattamana
 • momentille 33.60.35 lisäyksenä 80 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan korottamiseen. (TAA 272)

 • Annika Lapintie /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 33.60.35 lisäyksenä 35 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden muuttamiseen ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän osalta. (Vastalause 2, TAA 478)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti  Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.35 budjettiperusteisena lisäyksenä 16 500 000 euroa toimeentulotuen lapsen perusosan korottamiseksi 30 euroon kuukaudessa. (Vastalause 1)

 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.60.38 lisäyksenä 4 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin. (Vastalause 3, TAA 641)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.60.38 lisäyksenä 7 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden parantamiseen ja momentin nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha)." (Vastalause 1)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 33.60.38 lisäyksenä 7 000 000 euroa alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien ja kuntayhtymien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määrärahaa saa käyttää myös rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin ja momentin 33.60.38 nimi muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha)." (Vastalause 2, TAA 162)

 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • luvun 33.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta siten, että lapsilisä laskettaisiin etuoikeutetuksi tuloksi eikä näin vähentäisi toimeentulotuen määrää." (Vastalause 3)

 • Tarja Tallqvist /kd
 • Leena  Rauhalan /kd kannattamana
 • luvun 33.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vanhusten hoidon laadun ja riittävät palvelut turvaavan lain ja osoittaa sen toteuttamiseen riittävän rahoituksen." (Vastalause 3)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 33.70.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa työsuojelupiirien toimintamenoihin. (TAA 163)

 • Minna Sirnö /vas
 • Ilkka Kantolan /sd kannattamana
 • momentille 33.70.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa ennaltaehkäisevään seksuaaliterveyden edistämiseen ja hiv/aidsin ehkäisemiseen. (Vastalause 2)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 33.70.50 lisäyksenä 300 000 euroa terveyskasvatuksen tehostamiseen. (TAA 351)

 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.70.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa ennaltaehkäisevään terveyden edistämistoimintaan. (Vastalause 2)

 • Reijo Laitinen /sd
 • Susanna Huovisen /sd kannattamana
 • momentille 33.70.50 lisäyksenä 250 000 euroa Keski-Suomen kansanterveyden edistämiskeskuksen toiminnan käynnistämiseen. (TAA 476)

 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja  Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 33.70.50 lisäyksenä 250 000 euroa asbestille altistuneiden kuntoutukseen ja terveysneuvontaan. (TAA 1068)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa päihdetyötä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen. (Vastalause 3, TAA 187)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa vanhusten palvelutalon suunnitteluun Mouhijärvellä. (TAA 307)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Gustafssonin /sd kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 825 000 euroa sydänpotilaiden kuntoutukseen. (TAA 708)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari  Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Maahanmuuttajavammaisten Tuki ry:lle. (TAA 729)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari  Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa päihteettömien huumehoitojen ja hoitoonohjauksen kehittämiseen. (TAA 730)

 • Timo Soini /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 845)

 • Timo  Soini /ps
 • Raimo  Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 33.90.50 lisäyksenä 15 000 000 euroa omaishoidon tuen lisäämiseen. (TAA 846)

 • Merja Kyllönen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • luvun 33.90 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että RAY:n kautta rahoitettavan syrjäytymisen ehkäisytyön jatkuminen voidaan turvata." (Vastalause 2)

 • Unto Valpas /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • pääluokan 33 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin työeläkeindeksin palauttamiseksi aiemmin käytössä olleeksi indeksiksi, jossa sekä elinkustannusten että ansioiden tason painoarvo on 50 %." (TAA 970)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—41, 43—49, 52—64, 66—69, 71—87 ja 90—96 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Hallinto

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 31; poissa 26.

  ( Ään. 32 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 128, ei 41; poissa 30.

  ( Ään. 33 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 26; poissa 27.

  ( Ään. 34 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 28; poissa 26.

  ( Ään. 35 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 28; poissa 25.

  ( Ään. 36 )

  Luku 02 Valvonta

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 19; poissa 28.

  ( Ään. 37 )

  Luku 03 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 33; poissa 24.

  ( Ään. 38 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 29; poissa 24.

  ( Ään. 39 )

  Luku 10 Perhe- ja asumiskustannusten tasaus

  Puhemies:

  Ed. Soinin ehdotus 9 ja ed. Kuopan ehdotus 10 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksen 9 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 10 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 9 äänin

  jaa 149, ei 26, tyhjiä 2; poissa 22.

  ( Ään. 40 )

  2) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 9 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 30; poissa 21.

  ( Ään. 41 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 30; poissa 20.

  ( Ään. 42 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 68; poissa 21.

  ( Ään. 43 )

  Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 51; poissa 24.

  ( Ään. 44 )

  Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 29; poissa 20.

  ( Ään. 45 )

  Luku 20 Työttömyysturva

  Puhemies:

  Ed. Laakson ehdotus 15 ja ed. Räsäsen ehdotus 16 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Jaakko Laakson ehdotuksesta 15 ja ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 33, tyhjiä 1; poissa 20.

  ( Ään. 46 )

  Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 35; poissa 19.

  ( Ään. 47 )

  [Äänestys 48 mitätöitiin ja toimitettiin uudestaan äänestyksessä 49.]

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 132, ei 45; poissa 22.

  ( Ään. 49 )

  Puhemies:

  Ed. Rauhalan ehdotus 19 sekä saman sisältöiset ed. Mustajärven ehdotus 20 ja ed. Väätäisen ehdotus 21 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Mustajärven ehdotuksesta ja ed. Väätäisen ehdotuksesta yhdessä ed. Rauhalan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksen 19 sekä ed. Markus Mustajärven ehdotuksen 20 ja ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 21 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 19 äänin

  jaa 116, ei 62; poissa 21.

  ( Ään. 50 )

  2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 19 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 68; poissa 21.

  ( Ään. 51 )

  Luku 30 Sairausvakuutus

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 139, ei 38; poissa 22.

  ( Ään. 52 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 27; poissa 20.

  ( Ään. 53 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 29; poissa 23.

  ( Ään. 54 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 22; poissa 20.

  ( Ään. 55 )

  Luku 40 Eläkkeet

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 30; poissa 20.

  ( Ään. 56 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 28; poissa 22.

  ( Ään. 57 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 24; poissa 21.

  ( Ään. 58 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 141, ei 36; poissa 22.

  ( Ään. 59 )

  Luku 50 Veteraanien tukeminen

  Puhemies:

  Ed. Vistbackan ehdotus 30 ja ed. Valppaan ehdotus 31 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 30 ja ed. Unto Valppaan ehdotuksen 31 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 30 äänin

  jaa 147, ei 31, tyhjiä 1; poissa 20.

  ( Ään. 60 )

  2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 30 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 138, ei 39; poissa 22.

  ( Ään. 61 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 28; poissa 21.

  ( Ään. 62 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 27; poissa 20.

  ( Ään. 63 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 28; poissa 21.

  ( Ään. 64 )

  Puhemies:

  Ed. Tiusasen ehdotus 35 ja ed. Väätäisen ehdotus 36 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksen 35 ja ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 36 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 35 äänin

  jaa 130, ei 47; poissa 22.

  ( Ään. 65 )

  2) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 35 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 111, ei 66; poissa 22.

  ( Ään. 66 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 31; poissa 20.

  ( Ään. 67 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 28; poissa 22.

  ( Ään. 68 )

  Puhemies:

  Ed. Valppaan ehdotus 39 ja ed. Vistbackan ehdotus 40 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksen 39 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 40 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 39 äänin

  jaa 171, ei 5, tyhjiä 2; poissa 21.

  ( Ään. 69 )

  2) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 39 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 144, ei 35; poissa 20.

  ( Ään. 70 )

  Luku 60 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 127, ei 52; poissa 20.

  ( Ään. 71 )

  Puhemies:

  Ed. P. Oinosen ehdotus 43 sekä saman sisältöiset ed. Väätäisen ehdotus 44, ed. M. Korhosen ehdotus 45 ja ed. Kalliksen ehdotus 46 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Väätäisen, ed. M. Korhosen ja ed. Kalliksen ehdotuksista yhdessä ed. P. Oinosen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksen 43 sekä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 44, ed. Martti Korhosen ehdotuksen 45 ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 46 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 43 äänin

  jaa 114, ei 65; poissa 20.

  ( Ään. 72 )

  2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 43 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 69; poissa 21.

  ( Ään. 73 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 70; poissa 20.

  ( Ään. 74 )

  Puhemies:

  Ed. Vistbackan ehdotus 48 ja ed. Kankaan ehdotus 49 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 48 ja ed. Matti Kankaan ehdotuksen 49 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 48 äänin

  jaa 147, ei 30, tyhjiä 1; poissa 21.

  ( Ään. 75 )

  2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 48 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 133, ei 45; poissa 21.

  ( Ään. 76 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 27; poissa 22.

  ( Ään. 77 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 28; poissa 20.

  ( Ään. 78 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 54; poissa 22.

  ( Ään. 79 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 24; poissa 20.

  ( Ään. 80 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 23; poissa 24.

  ( Ään. 81 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 21; poissa 23.

  ( Ään. 82 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 34; poissa 20.

  ( Ään. 83 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 30; poissa 20.

  ( Ään. 84 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 28; poissa 20.

  ( Ään. 85 )

  [Äänestys 86 mitätöitiin ja toimitettiin uudestaan äänestyksessä 87.]

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 31; poissa 22.

  ( Ään. 87 )

  Puheenvuoron saatuaan lausui

  Opetusministeri Sari Sarkomaa /kok:

  Arvoisa puhemies! Äänestin vahingossa "ei", tarkoitus oli äänestää "jaa".

  Puhemies:

  Merkitään pöytäkirjaan.

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 145, ei 33; poissa 21.

  ( Ään. 88 )

  Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 155, ei 24; poissa 20.

  ( Ään. 89 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 67; poissa 24.

  ( Ään. 90 )

  Puhemies:

  Ed. Väätäisen ehdotus 66 ja ed. E. Virtasen ehdotus 67 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksen 66 ja ed. Erkki Virtasen ehdotuksen 67 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 66 äänin

  jaa 159, ei 17; poissa 23.

  ( Ään. 91 )

  2) Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 66 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 69; poissa 20.

  ( Ään. 92 )

  Puhemies:

  Ed. Väätäisen ehdotus 68 ja ed. E. Virtasen ehdotus 69 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 68 ja ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 69; poissa 22.

  ( Ään. 93 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 27; poissa 22.

  ( Ään. 94 )

  Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 136, ei 42; poissa 21.

  ( Ään. 95 )

  Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 30; poissa 21.

  ( Ään. 96 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 69; poissa 21.

  ( Ään. 97 )

  Puhemies:

  Ed. Palmin ehdotus 75 sekä saman sisältöiset ed. Väätäisen ehdotus 76 ja ed. Kankaan ehdotus 77 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksen 75 sekä ed. Tuula Väätäisen ja ed. Matti Kankaan ehdotusten 76 ja 77 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 75 äänin

  jaa 116, ei 62; poissa 21.

  ( Ään. 98 )

  2) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 75 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 111, ei 65; poissa 23.

  ( Ään. 99 )

  Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 141, ei 37; poissa 21.

  ( Ään. 100 )

  Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 33; poissa 20.

  ( Ään. 101 )

  Mietinnössä luvun 33.60 kohdalla oleva lausumaehdotus 3 hyväksyttiin.

  Luku 70 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 24; poissa 23.

  ( Ään. 102 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 26; poissa 20.

  ( Ään. 103 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 29; poissa 20.

  ( Ään. 104 )

  Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 29; poissa 20.

  ( Ään. 105 )

  Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 29; poissa 19.

  ( Ään. 106 )

  Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 33; poissa 19.

  ( Ään. 107 )

  Luku 80 Maatalousyrittäjien lomitustoiminta hyväksyttiin.

  Luku 90 Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

  Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 30; poissa 19.

  ( Ään. 108 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 29; poissa 21.

  ( Ään. 109 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 131, ei 47; poissa 21.

  ( Ään. 110 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 29; poissa 20.

  ( Ään. 111 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 30; poissa 19.

  ( Ään. 112 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soini ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 30; poissa 20.

  ( Ään. 113 )

  Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 28; poissa 19.

  ( Ään. 114 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 31; poissa 20.

  ( Ään. 115 )

  Pääluokan perustelut

  Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 143, ei 31; poissa 25.

  ( Ään. 116 )

  Mietinnössä pääluokan perustelujen kohdalla oleva lausumaehdotus 2 hyväksyttiin.

  __________

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Siirrytään pääluokan 35 yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi aiemmin tässä istunnossa.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.01.01 lisäyksenä 3 877 000 euroa ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. (Vastalause 2, TAA 902)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 35.01.04 lisäyksenä 500 000 euroa Itämeren suojelurahaston peruspääomaan. (TAA 105)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.01.04 lisäyksenä 300 000 euroa REACH-asetuksen toimeenpanon vaatimien voimavarojen varmistamiseksi Suomen ympäristökeskuksessa. (TAA 903)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.01.65 lisäyksenä 500 000 euroa järjestöille ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnonsuojeluun. (Vastalause 2, TAA 904)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.01.65 lisäyksenä 200 000 euroa kansalaisjärjestöille Suomenlahden saariston suojeluun (TAA 905)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa öljyntorjuntakaluston uusimiseen ja kehittämiseen Suomenlahdella (TAA 906)

 • Pentti  Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.10.21 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien suojeluun. (TAA 907)

 • Mikko  Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.10.52 lisäyksenä 400 000 euroa Kankimäen opastuspisteen ja henkilökunnan sosiaalitilojen rakentamiseen Helvetinjärven kansallispuistoon Ruovedellä. (TAA 798)

 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljusen /sd kannattamana
 • momentille 35.10.52 lisäyksenä 200 000 euroa Repoveden kansallispuiston luontokeskuksen suunnitteluun sekä Repoveden kansallispuiston toiminnan kehittämiseen. (TAA 635)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.10.52 lisäyksenä 3 000 000 euroa Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitoon ja kehittämiseen. (TAA 911)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana
 • momentille 35.10.52 lisäyksenä 340 000 euroa Merenkurkun maailmanperintöalueen toimintaan. (TAA 793)

 • Pia Viitanen /sd
 • Susanna  Huovisen /sd kannattamana
 • momentille 35.10.61 lisäyksenä 2 000 000 euroa Itämeren suojelemiseksi. (Vastalause 1)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 35.10.61 lisäyksenä 1 500 000 euroa Etelä-Suomen vesistöjen ja Itämeren suojeluun. (TAA 754)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.10.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa Etelä-Suomen metsäluonnon suojelemiseen. (Vastalause 2, TAA 908)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.10.63 lisäyksenä 40 000 euroa Suur-Saimaan kansallispuiston suunnitteluun ja perustamiseen. (TAA 909)

 • Pia Viitanen /sd
 • Susanna  Huovisen /sd kannattamana
 • momentti 35.10.67 palautetaan talousarvioon ja että sille otetaan lisäyksenä 1 600 000 euroa ympäristöyhteistyön edistämiseksi Suomen lähialueen maissa. (Vastalause 1)

 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristötöihin. (Vastalause 2, TAA 228)

 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen Vantaalla. (TAA 360)

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa pienvesistöjen kalataloudelliseen kunnostukseen Lapissa. (TAA 501)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen Porvoossa, Loviisassa ja Sipoossa. (TAA 755)

 • Matti Saarinen /sd
 • Merja Kuusiston /sd kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 700 000 euroa ja lisäksi perusteluihin maininta, että määrärahaa saa käyttää Sammatin, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan vesihuoltohankkeeseen. (TAA 775)

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa ympäristötöiden lisäämiseen Lapissa. (TAA 885)

 • Saara Karhu /sd
 • Marko Asellin /sd kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 400 000 euroa Kihniö—Parkano-siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 11)

 • Pertti  Virtanen /ps
 • Pentti  Oinosen /ps kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 250 000 euroa Niskoslammen, Niskosjoen ja Viinamäenlahden kunnostamiseen Kihniöllä. (TAA 1000)

 • Pertti Virtanen /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Juupajoki—Hirsilä—Orivesi-siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 999)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Luopajärven kesätulvien torjunta- ja ympäristösuunnitelmien toteuttamiseen. (TAA 1047)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Ojutjärven kunnostamiseen Kauhavalla. (TAA 1049)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana
 • momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Alajärven kunnostamiseen. (TAA 1045)

 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kankaan /vas kannattamana
 • momentille 35.20.01 lisäyksenä 600 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistämistyöhön. (TAA 230)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäisen /kd kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 5 000 000 euroa kiinteistöjen korjaus- ja energia-avustuksiin. (Vastalause 3, TAA 355)

 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppilan /vas kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 5 000 000 euroa asuntojen korjausavustuksiin ja momentin perusteluihin maininta, että kokonaismäärärahasta osoitetaan 15 000 000 euroa energia-avustuksiin. (TAA 164)

 • Pia Viitanen /sd
 • Susanna  Huovisen /sd kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 6 000 000 euroa, josta 3 000 000 euroa hissiavustusten ja 3 000 000 euroa energia-avustusten myöntämiseksi. (Vastalause 1)

 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Merja Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 37 000 000 euroa, mistä asuntojen peruskorjaukseen 20 000 000 euroa, haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen tukemiseen 7 000 000 euroa ja 10 000 000 euroa lämmitystapamuutosten tukemiseen. (Vastalause 2, TAA 1069, TAA 320, TAA 912)

 • Jaakko Laakso /vas
 • Mikko Kuopan /vas kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 4 000 000 euroa lähiöiden peruskorjaamiseen Vantaalla. (TAA 361)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 35.20.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa rakennusten hiilidioksidipäästöjä vähentävien lämmitystapamuutosten tukemiseen. (Vastalause 2, TAA 912)

 • Pia Viitanen /sd
 • Susanna  Huovisen /sd kannattamana
 • momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Valtion asuntorahaston varoista saa myöntää avustuksia lähiöohjelman käynnistämiseen yhteensä enintään 3 000 000 euroa." (Vastalause 1)

 • Matti Kauppila /vas
 • Paavo Arhinmäen /vas kannattamana
 • momentille 35.20.64 lisäyksenä 1 000 000 euroa rakennusperinnön hoitoavustuksiin. (Vastalause 2, TAA 231)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Raimo Vistbackan /ps kannattamana
 • momentille 35.20.64 lisäyksenä 500 000 euroa Vanhan Raatihuoneen peruskorjaukseen Vanhassa Porvoossa ja alueen ympäristön säilyttämiseen. (TAA 756)

 • Tarja Tallqvist /kd
 • Leena  Rauhalan /kd kannattamana
 • pääluokan 35 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tehostaa viipymättä Itämeren tilan parantamiseksi välttämättömiä toimenpiteitä." (Vastalause 3)

  Keskustelu päättyi.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—16, 18—31, 33—38 ja 40—42 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Ympäristöhallinnon toimintamenot

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 20; poissa 25.

  ( Ään. 117 )

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 127, ei 44; poissa 28.

  ( Ään. 118 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 18; poissa 27.

  ( Ään. 119 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 18; poissa 28.

  ( Ään. 120 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 153, ei 19; poissa 27.

  ( Ään. 121 )

  Luku 10 Ympäristön- ja luonnonsuojelu

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 23; poissa 27.

  ( Ään. 122 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 20; poissa 28.

  ( Ään. 123 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 25; poissa 28.

  ( Ään. 124 )

  Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 26; poissa 27.

  ( Ään. 125 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 22; poissa 25.

  ( Ään. 126 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 24; poissa 25.

  ( Ään. 127 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 105, ei 65; poissa 29.

  ( Ään. 128 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 29; poissa 24.

  ( Ään. 129 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 21; poissa 26.

  ( Ään. 130 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 20; poissa 25.

  ( Ään. 131 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 119, ei 54; poissa 26.

  ( Ään. 132 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 22; poissa 26.

  ( Ään. 133 )

  Äänestyksessä ed. Jaakko Laakson ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 21; poissa 26.

  ( Ään. 134 )

  Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 152, ei 21; poissa 26.

  ( Ään. 135 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 19; poissa 23.

  ( Ään. 136 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 151, ei 26; poissa 22.

  ( Ään. 137 )

  Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 22; poissa 21.

  ( Ään. 138 )

  Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 140, ei 31; poissa 28.

  ( Ään. 139 )

  Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 25; poissa 24.

  ( Ään. 140 )

  Äänestyksessä ed. Pertti Virtasen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 25; poissa 24.

  ( Ään. 141 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 21; poissa 21.

  ( Ään. 142 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 22; poissa 27.

  ( Ään. 143 )

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 21; poissa 22.

  ( Ään. 144 )

  Luku 20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 158, ei 20; poissa 21.

  ( Ään. 145 )

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus 31 ja ed. Kankaan ehdotus 33 ovat perustelujen osalta vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 31 ja ed. Matti Kankaan ehdotuksen 33 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

  jaa 148, ei 24, tyhjiä 2; poissa 25.

  ( Ään. 146 )

  2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 31 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 31; poissa 26.

  ( Ään. 147 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 63; poissa 27.

  ( Ään. 148 )

  Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 23; poissa 22.

  ( Ään. 149 )

  Äänestyksessä ed. Jaakko Laakson ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 150, ei 23; poissa 26.

  ( Ään. 150 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 156, ei 21; poissa 22.

  ( Ään. 151 )

  Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 61; poissa 23.

  ( Ään. 152 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 157, ei 19; poissa 23.

  ( Ään. 153 )

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 154, ei 22; poissa 23.

  ( Ään. 154 )

  Pääluokan perustelut

  Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 46; poissa 32.

  ( Ään. 155 )

  Pääluokka 37
  Valtionvelan vähentäminen

  Pääluokkaa koskeva ehdotus

  Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Pentti Oinonen /kesk
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentilta 37.01.94 vähennettäväksi 600 000 000 euroa valtionvelan lyhentämiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 608)

  Päätökset

  Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 167, ei 9; poissa 23.

  ( Ään. 156 )

  Esiteltiin tulot.

  Osasto 11
  Verot ja veronluonteiset tulot

  Osastoa koskevat ehdotukset

  Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 11.01.01 lisäyksenä 175 000 000 euroa tuloveron arvioidun kertymän korotukseen. (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • luvun 11.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen työsuhdematkalipun verotusarvon pienentämisestä 50 prosenttiin, jolloin verotulokertymä vähenee 7 000 000 euroa." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 11.04.01 lisäyksenä 175 000 000 euroa arvioidun arvonlisäverotuoton korotukseen. (Vastalause 1)

 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitisen /sd kannattamana
 • momentille 11.08.01 lisäyksenä 50 000 000 euroa arvioidun tupakkaveron tuoton korottamiseen. (TAA 256)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentin 11.08.07 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen windfall-verosta, jolloin verotulokertymä kasvaisi 375 000 000 euroa." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentin 11.10.08 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen jäteveron laajentamisesta, jolloin verotulokertymä kasvaisi 40 000 000 euroa." (Vastalause 1)

 • Esa Lahtela /sd
 • Marjaana  Koskisen /sd kannattamana
 • luvun 11.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Verotuksen oikeudenmukaistamiseksi ja kohdentamiseksi niihin, joilla on maksuvaraa yhteisten hyvinvointipalveluiden ylläpitämiseksi, hallituksen tulee valmistella esitys varallisuusveron ottamisesta käyttöön vuoden 2009 alusta vähintään samantasoisena kuin mitä se oli ennen veron poistamista." (TAA 362)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää toukokuuhun 2008 mennessä mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 3)

 • Leena Rauhala /kd
 • Kari  Kärkkäisen /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee välittömästi korotusesityksen alkoholiveroon painottuen väkevien alkoholijuomien veroon." (Vastalause 3)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee esityksen tupakkaveron korottamiseksi kymmenellä prosentilla." (Vastalause 3)

 • Sari Palm /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen lapsen huoltajan ansiotulovähennyksestä, jolla tuetaan etenkin pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa." (Vastalause 3)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen varainsiirtoveron muuttamiseksi niin, että vakituisen asunnon luovutuksen yhteydessä niin kiinteistön kuin asunto-osakkeenkin kohdalla maksetaan sama 1,6 prosentin varainsiirtovero." (Vastalause 3)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen lainmuutoksesta niin, että asunto-osakkaan suoritukset asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöille oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen samoin edellytyksin kuin ne oikeuttavat vähennykseen omakotitalon omistajalle." (Vastalause 3)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • osaston 11 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen dieselautojen käyttövoimamaksun alentamiseksi kymmenellä prosentilla kaikissa ajoneuvoluokissa." (Vastalause 3)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—14 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 60; poissa 25.

  ( Ään. 157 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 111, ei 60; poissa 28.

  ( Ään. 158 )

  Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 58; poissa 26.

  ( Ään. 159 )

  Luku 08 Valmisteverot

  Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 60; poissa 24.

  ( Ään. 160 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 60, tyhjiä 1; poissa 26.

  ( Ään. 161 )

  Luku 10 Muut verot

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 116, ei 56; poissa 27.

  ( Ään. 162 )

  Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 127, ei 40; poissa 32.

  ( Ään. 163 )

  Luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksyttiin.

  Osaston perustelut

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 131, ei 32; poissa 36.

  ( Ään. 164 )

  Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 147, ei 28; poissa 24.

  ( Ään. 165 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 27; poissa 23.

  ( Ään. 166 )

  Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 148, ei 27, tyhjiä 1; poissa 23.

  ( Ään. 167 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 149, ei 26; poissa 24.

  ( Ään. 168 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 146, ei 26, tyhjiä 1; poissa 26.

  ( Ään. 169 )

  Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 33; poissa 24.

  ( Ään. 170 )

  Osasto 12
  Sekalaiset tulot

  Päätökset

  Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 29 Opetusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, luku 35 Ympäristöministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksyttiin.

  Osasto 13
  Korkotulot ja voiton tuloutukset

  Osastoa koskevat ehdotukset

  Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 13.01.07 lisäyksenä 50 000 000 euroa arvioidun korkotulokertymän korottamiseen. (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 13.03.01 lisäyksenä 120 000 000 euroa arvioidun osinkotulokertymän korottamiseen. (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 13.04.01 lisäyksenä 50 000 000 euroa osuutena Suomen Pankin voitosta. (Vastalause 1)

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset 1—3 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Luku 01 Korkotulot

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 111, ei 62; poissa 26.

  ( Ään. 171 )

  Luku 03 Osinkotulot

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 62; poissa 23.

  ( Ään. 172 )

  Luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 61; poissa 24.

  ( Ään. 173 )

  Luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksyttiin.

  Osasto 15
  Lainat

  Päätökset

  Luku 01 Valtiolle takaisin maksettavat lainat hyväksyttiin.

  Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

  Osa Brutto- ja nettobudjetointi ja osa Menomomentteja koskevat yleiset määräykset hyväksyttiin.

  Yleisperustelut

  Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa yliopistoille varattua määrärahaa valtion tiede- ja teknologianeuvoston esittämälle tasolle. Hallituksen myöntämä määräraha on riittämätön tulevaisuutta ajatellen. Yliopisto-opetuksen ja tutkimuksen perusrahoitus tulee nostaa vastaamaan yliopistoille asetettuja opetuksen ja tutkimuksen kehittämisvaatimuksia." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa veropoliittista linjaansa oikeudenmukaisempaan suuntaan niin, että verotus perustuu veronmaksukykyyn ja veropohja pidetään laajana ja tiiviinä eikä suurten omaisuuksien haltijoita vapauteta perintöverosta. Veropolitiikalla pitää edistää oikeudenmukaista tulonjakoa ja tukea työllisyyttä." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Vuoden 2008 talousarvioesityksessä koulutuksen painopiste siirtyy yksityiskouluihin. Kilpailukykymme perustuu kuitenkin yleiseen, yhtäläiseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen. Eduskunta edellyttää, että valtion ammatillisten erityisoppilaitosten nykyinen omistusrakenne pitää säilyttää." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Tuottavuusohjelmassa pitää pyrkiä valtion toiminnan tuloksellisuuden parantamiseen, jossa korostuvat palvelujen laatu, vaikuttavuus ja valtion henkilöstön työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen. Tuottavuusohjelma ei saa merkitä pelkästään henkilöstömäärän supistamista ja toimintojen ulkoistamista. Pelkkä henkilöstön vähentäminen aiheuttaa turvallisuuden vaarantamista, työkuormituksen kasvua, työssäjaksamisen ongelmia ja sairauslomia." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Suomen Itämeren suojeluohjelman tavoitteita ja toimia tulee tarkentaa ja tiukentaa. Hallitus ei vieläkään esitä riittäviä toimia Itämeren rehevöitymisen torjumiseksi. On tehostettava Itämeren maiden lähialueyhteistyötä. Maatalouden päästöt ovat yksi Itämeren suurimmista saastuttajista. Eduskunta edellyttää, että Itämeren suojelemiseksi ja kuormituksen vähentämiseksi toteutetaan maatalouden ympäristötuen kriittinen puolivälitarkastelu." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Liikennepolitiikan on perustuttava pitkäjänteiseen suunnitteluun, ja siinä tulee korostua liikenneturvallisuus, elinkeinoelämän toimintaedellytykset sekä ympäristökysymykset tasapuolisesti koko maassa. Hallituksen myöntämät määrärahat eivät tätä kuitenkaan tue. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perustienpidon, perusradanpidon ja joukkoliikenteen määrärahojen korottamiseksi ja että hallitus luopuu jo aloitettavaksi päätettyjen hankkeiden lykkäämisestä." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parantamiseksi, kansalaisten tasavertaisuuden vahvistamiseksi omaishoidossa ja henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ei koroteta eikä lääkehuoltoon liittyviä uudistuksia tehdä, ennen kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen ja lääkekustannusten maksukattoa koskevat päätökset on tehty. Pienituloisten ja paljon sairastavien henkilöiden mahdollisuus hakeutua asianmukaiseen hoitoon on turvattava. Indeksisidonnaisuuden sijasta palvelujen rahoituksen kannalta tärkeitä asiakasmaksuja voidaan tarkistaa nykyistä johdonmukaisemmin silloin, kun kustannustasossa on tapahtunut merkittävä muutos." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus lisää työllisyysmäärärahoja ja työllisyysperusteisia investointimäärärahoja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi, rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi sekä rakennemuutospaikkakuntien tukemiseksi. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten asemaa ei saa heikentää. Ammatilliseen koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen tulee osoittaa lisävoimavaroja." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Jotta vuokra-asuntotuotanto lähtisi käyntiin, on korkotuen ehtoja parannettava selkeästi ja toimiin ryhdyttävä välittömästi. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on valtava tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. Valtion tehtävä on huolehtia, että niitä syntyy vastaamaan kasvavaa kysyntää. Tämän vuoksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimiin korkotuen ehtojen selkeäksi parantamiseksi." (Vastalause 1)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo välittömästi eduskuntaan esityksen opintotukilain muutoksesta, jotta opintorahan korotukset voidaan aikaistaa tulevaksi voimaan heti." (Vastalause 1)

 • Minna  Sirnö /vas
 • Mikko  Kuopan /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että erot lasten välillä terveyden, koulutuksen, harrastamismahdollisuuksien ja toimeentulon suhteen ovat kärjistymässä. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta kaikille lapsille luodaan mahdollisuudet kehittää itseään ja harrastaa. Toimeentulon osalta on tarpeen sitoa lapsilisät indeksiin ja lisäksi huolehtia siitä, että lapsilisän korotus ei leikkaa toimeentulotukea." (Vastalause 2)

 • Minna Sirnö  /vas
 • Mikko  Kuopan /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Aikamme suurimmat haasteet ovat ilmastonmuutoksen torjuminen ja äärimmäisen köyhyyden poistaminen maailmasta. Tähänastinen Suomen panostus on ollut riittämätön. Eduskunta edellyttää, että Suomi kantaa globaalin vastuun sekä ilmasto-ongelmasta että maailman köyhyydestä ja hallitus valmistelee tätä tarkoittavat esitykset nopeasti eduskuntaan." (Vastalause 2)

 • Minna Sirnö /vas
 • Mikko  Kuopan /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Sotiemme veteraanien joukko on ikääntynyt ja harvenemassa. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti lain, jolla taataan vuosittainen kuntoutus kaikille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen riippumatta sotainvaliditeetista." (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että 119 kuntaa on joutunut nostamaan veroprosenttia ensi vuodeksi ja tämän lisäksi tinkimään peruspalvelujen laadusta. Tämä on johtanut henkilöstöpulaan terveyden- ja vanhustenhoidossa, mikä ilmenee vanhusten aliravitsemuksena laitoksissa, ja myös omaishoitajien eriarvoiseen asemaan asuinkunnasta riippuen. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan pikaisesti esityksen kuntien valtionosuuksien lisäämiseksi, joka mahdollistaa kunnille lisähenkilöstön palkkaamisen terveyden- ja vanhusten hoitoon ja omaishoitajien yhdenmukaisen kohtelun koko maassa."

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Asumiskustannukset ovat kohonneet voimakkaasti. Erityisesti on kasvukeskuksissa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista huutava pula. Valtion tukema normaali vuokra-asuntotuotanto on suorastaan romahtanut, mikä on osaltaan johtanut vuokrien voimakkaaseen nousuun. Siksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ja korkotukiehtojen muuttamiseksi niin, että asumiskustannukset vuokralaisille eivät nouse kohtuuttomiksi."

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että Stora Enson tekemät päätökset lopettaa Kemijärven sellutehtaan ja Summan paperitehtaan toiminnan johtaa työttömyyden kasvuun ja aiheuttaa alueen kunnille kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä. Valtio on Stora Ensossa suuri omistaja. Tämän johdosta on välttämätöntä, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin Kemijärven sellutehtaan ja Summan paperitehtaan toiminnan jatkamiseksi."

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että hallituksen toimet eivät ole poistaneet pienten kansan- ja työeläkkeiden jälkeenjääneisyyttä. Sadat tuhannet eläkeläiset ovat edelleen EU:n köyhyysrajan alapuolella. Eduskunta edellyttää kansaneläkkeisiin tasokorotusta, joka nostaa eläkkeet köyhyysrajan yläpuolelle, ja sitä, että indeksitarkistukseksi otetaan käyttöön taitetun työeläkeindeksin sijaan puoliväli-indeksi (palkat 50 %, hinnat 50 %)."

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna  Sirnön /vas kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Vanhasen—Kataisen hallitus jatkaa Vanhasen I hallituksen suurituloisia ja varakkaita suosivaa veropolitiikkaa ja lisää siten eriarvoisuutta ja tuloeroja Suomessa. Hallituksella on edelleen suunnitelmissa veroratkaisuja, jotka entisestään lisäävät tuloeroja. Kunnallisverotuksen perusvähennystä hallitus ei sen sijaan halua nostaa. Vanhasen porvarihallitus jakaa kansaa yhä syvemmin kahtia tulojen ja palvelujen suhteen, eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta."

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Vanhasen hallitus jatkaa sellaista vero- ja sosiaalipolitiikkaa, joka syventää entisestään eri väestöryhmien välisiä eroja. Vahvasta talouskasvusta huolimatta hallitus on laiminlyönyt erityisesti köyhien lapsiperheiden ja pienen eläkkeen varassa elävien aseman parantamisen sekä kuntatalouden vahvistamisen siten, että tärkeät peruspalvelut voidaan turvata. Tämän perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3)

  Päätökset

  Puheenvuoron saatuaan lausui

  Kari Rajamäki /sd:

  Herra puhemies! Haluan varmistaa, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin on äänestänyt näiden tärkeiden talouspoliittisten ja budjettiin liittyvien yleisperustelujen osalta. Me voimme nousta seisomaan, jollei puhemies tätä muulla tavalla varmista.

  Puhemies:

  Otetaan pieni liikuntaharjoitus sitten. Sehän tekee vain hyvää näin pitkän päivän keskellä.

  Tämän jälkeen totesi

  Puhemies:

  Yli 20 vaatii. Kiitoksia! Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin on yleisperusteluja koskevista ehdotuksista äänestänyt.

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 62; poissa 25.

  ( Ään. 174 )

  ( liite1 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 107, ei 67; poissa 25.

  ( Ään. 175 )

  ( liite2 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 111, ei 62, tyhjiä 1; poissa 25.

  ( Ään. 176 )

  ( liite3 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 68; poissa 23.

  ( Ään. 177 )

  ( liite4 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 63; poissa 23.

  ( Ään. 178 )

  ( liite5 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 107, ei 68; poissa 24.

  ( Ään. 179 )

  ( liite6 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 107, ei 69; poissa 23.

  ( Ään. 180 )

  ( liite7 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 107, ei 69; poissa 23.

  ( Ään. 181 )

  ( liite8 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 68; poissa 23.

  ( Ään. 182 )

  ( liite9 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 66; poissa 25.

  ( Ään. 183 )

  ( liite10 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 107, ei 69; poissa 23.

  ( Ään. 184 )

  ( liite11 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 141, ei 32; poissa 26.

  ( Ään. 185 )

  ( liite12 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 64, tyhjiä 1; poissa 22.

  ( Ään. 186 )

  ( liite13 )

  Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 105, ei 67; poissa 27.

  ( Ään. 187 )

  ( liite14 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 109, ei 68; poissa 22.

  ( Ään. 188 )

  ( liite15 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 106, ei 68; poissa 25.

  ( Ään. 189 )

  ( liite16 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 67; poissa 22.

  ( Ään. 190 )

  ( liite17 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 142, ei 32; poissa 25.

  ( Ään. 191 )

  ( liite18 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 130, ei 45; poissa 24.

  ( Ään. 192 )

  ( liite19 )

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 134, ei 41; poissa 24.

  ( Ään. 193 )

  ( liite20 )

  Todettiin, että mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset 1—3 olivat tulleet hyväksytyiksi asianomaisissa kohdissa.

  Todettiin, että talousarvioaloitteet TAA 57, 96, 119, 563, 637, 805 ja 812/2007 vp olivat tulleet hyväksytyiksi asianomaisissa kohdissa.

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—56, 58—95, 97—118, 120—562, 564—636, 638—804, 806—811 ja 813—1069/2007 vp hylkäämisestä.

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 30/2007 vp hylkäämisestä.

  Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

  Asian käsittely päättyi.

  __________

  Puhemies:

  Arvoisat edustajakollegat! Hyvä talon väki! Haluan lämpimästi kiittää teitä kuluneesta vuodesta, kuluneista valtiopäivistä ja ennen kaikkea toivottaa kaikille oikein rauhallista ja hyvää joulua ja kaikkea hyvää vuodelle 2008!

  Täysistunto on päättynyt.

  Täysistunto lopetettiin kello 16.27.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​