Täysistunnon pöytäkirja 103/2010 vp

PTK 103/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

103. KESKIVIIKKONA 20. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.27) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.27—18.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (s)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Reijo Laitinen /sd (15.03)
 • Juha Korkeaoja /kesk (15.56)
 • Raimo Vistbacka /ps (16.14)
 • Valto Koski /sd (16.24)
 • Mika Lintilä /kesk (17.03)

__________

Puhemiesneuvoston ehdotukset

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 19.10.2010 tehnyt ehdotuksen eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 2/2010 vp).

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 19.10.2010 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 48—73/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 102/17/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—3, 17, 19, 19 a ja 25 §:n mietinnön mukaisina.

27 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa sitä, että metsästystä harrastavien nuorten pitkien aseitten ikäraja säilyy ennallaan.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälän 3 momentti hyväksytään näin kuuluvana:

"Aseenkäsittelylupa voidaan antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana käsittelemään ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 27 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 151, ei 14; poissa 34.

( Ään. 1 )

43 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa sitä, että nuorille ei tule kaksinkertaista lupakierrosta ja kaksinkertaisia maksuja.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälän 1 momentin 8 kohta poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 43 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 149, ei 13; poissa 37.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 44 §:n mietinnön mukaisena.

45 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, ja se tarkoittaa sitä, että nykyiset ikärajat pysyvät voimassa ja harrastuneisuusvaatimus on kohtuullinen.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Hankkimisluvan saajaa koskevat edellytykset luonnolliselle henkilölle

Hankkimislupa voidaan antaa sellaiselle 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, jota terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella on pidettävä sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita ja aseen osia. Lupaviranomaisella on oikeus saada hakijasta lääketieteellinen arvio, kun saatujen tietojen tai haastattelun perusteella lupaviranomaisella on syytä epäillä luvanhakijan henkilökohtaista sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Lupaviranomaisella on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä saada lääketieteellisessä arviossa luvanhakijasta sellaiset terveystiedot, jotka ovat välttämättömiä lupaviranomaisen arvioidessa hakijan sopivuutta ampuma-aseen hallussapitoon. Asevelvollisen on esitettävä selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta. Jos palvelusta ei ole suoritettu, asevelvollisen on esitettävä määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen. Hankkimislupa pistoolia, pienoispistoolia, revolveria tai pienoisrevolveria taikka niiden osaa varten voidaan antaa vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle. Hankkimislupa ampumaurheilussa ja -harrastuksessa käytettävään 6 §:n 2 momentin 4—7 kohdassa tarkoitettuun ampuma-aseeseen voidaan myöntää myös, jos henkilö esittää luotettavan selvityksen harrastuksestaan.

Haettaessa lupaa:

1) metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys;

(2—3 kohta kuten HaVM)

Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa vain asekeräilijälle, jolla on sisäasiainministeriön hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen osien keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilat säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt.

(4 mom. poist.)"

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 45 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 157, ei 11; poissa 31.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 45 b ja 45 c §:n mietinnön mukaisina.

45 d §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa sitä, että ampuma-asekouluttajan vaatimuksia kohtuullistetaan

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyminen

Ampuma-asekouluttajaksi voidaan hyväksyä se, joka:

(1-3 kohta kuten HaVM)

(4 kohta poist.)

(2 mom. kuten HaVM)

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksyy yhdistyksen tekemästä hakemuksesta ampuma-asekouluttajaksi haettavan henkilön kotikunnan poliisilaitoksen poliisipäällikkö tai tehtävään määrätty muu päällystöön kuuluva poliisimies, joka myös muuttaa hyväksymiseen liitettyjä ehtoja ja rajoituksia.

(4 mom. kuten HaVM)"

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 45 d §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 157, ei 11; poissa 31.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 46 ja 50 §:n mietinnön mukaisina.

53 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa sitä, että hallussapitoluvan käytäntöjä järkiperäistetään.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Hallussapitoluvan voimassaoloaika ja lupaehdot

Hallussapitolupa annetaan toistaiseksi, jollei sitä erityisestä syystä ole annettava määräajaksi. Ensimmäinen hallussapitolupa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista, ampumaurheilua ja -harrastusta taikka näytöstä, kuvausta tai muuta vastaavaa esitystä varten annetaan luonnolliselle henkilölle 6 §:n 2 momentin 4—7 kohdassa mainituista asetyypeistä koostuvaan ryhmään kuuluvaan ampuma-aseeseen enintään viiden vuoden määräajaksi. Kaikki luvanhaltijalle tämän määräaikaisen luvan voimassaoloaikana samaan aseryhmään kuuluviin ampuma-aseisiin annetut hallussapitoluvat annetaan määräajaksi, joka päättyy viimeistään samanaikaisesti ensimmäisen määräaikaisen luvan päättymisen kanssa. Sellaista työtä varten, jossa ampuma-ase on välttämätön, lupa annetaan kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon, jonka mukaan keräilykokoelmaan kuuluvalla ampuma-aseella ei saa ampua. Sellaista työtä varten annettuun lupaan, jossa ase on välttämätön, on sisällytettävä ehto, jonka mukaan lupa on voimassa vain niin kauan kuin luvansaaja toimii kyseisessä työtehtävässä."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 53 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 157, ei 11; poissa 31.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 53 a §:n mietinnön mukaisena.

54 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä poistetaan, mikä tarkoittaa, että rinnakkaislupakäytäntö säilyy entisellään.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 54 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 155, ei 11, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi 55 ja 66 §:n mietinnön mukaisina.

67 §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa sitä, että harrastuneisuuden osoittamista kohtuullistetaan.

Pentti Oinonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Pentti Oinosen kannattamana ehdottanut, että pykälän 2 momentin 5 kohta hyväksytään näin kuuluvana:

"5) ampuma-aseen hallussapito ei enää ole työn vuoksi välttämätöntä; taikka"

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 67 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 152, ei 16; poissa 31.

( Ään. 7 )

67 b §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa, mikä tarkoittaa sitä, että eduskunta ei lain tasolla totea, että ampuma-asekouluttaja ei enää toimi tehtävässään, jos hän kuolee.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälän 1 momentti hyväksytään näin kuuluvana:

"Ampuma-asekouluttajalle annettu hyväksyntä raukeaa, kun hyväksyntää hakenut yhdistys lakkaa."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 67 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 144, ei 22; poissa 33.

( Ään. 8 )

Eduskunta hyväksyi 69, 89, 103, 106 b, 110 a—c, 112 b, 114 ja 119 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto tavan mukaan suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Hetki vain, ministeri Anttila, hiljennytään. Nyt olisi syytä joko ottaa paikkansa tai sitten poistua keskustelemaan salin ulkopuolelle.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki perusopetuslain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2010 vp (Merikukka Forsius /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2010 vp (Sari Palm /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 161/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 21.10.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​