Täysistunnon pöytäkirja 104/2003 vp

PTK 104/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.12. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.12. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antero Kekkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.12. edustajat

 • Mika Lintilä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että suuren valiokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Tapani Tölli.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n, sosiaalihuoltolain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 103/3/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

4 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

29 a § hyväksytään keskustelutta.

29 b §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin työjärjestysasiana pyytäisin, että äänentoistolaitteita jotenkin parannettaisiin. Täällä on lähes mahdoton kuulla puhemiehen ääntä, vaikka hän puhuu äänentoistolaitteisiin, ja lainsäädäntötyössä voi jopa mennä joku asia ohi. Pyydän, että niitä parannetaan. Arvoisa puhemies! Tämän jälkeen ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että kotisairaanhoito-sana liitetään kahteen kohtaan tässä pykälässä.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Puhemies:

Arvoisa ed. Akaan-Penttilä, mitä tulee äänentoistoon, niin jos edustajat ovat rauhoittuneet äänestystä varten, niin kyllä varmasti kuuluu. (Eduskunnasta: Ei kuulu!) — On ainakin tähän asti kuulunut, hyvät edustajat.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

29 c — 29 g § ja 3 a luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

3. lakiehdotus

12 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena, mikä tarkoittaa sitä, että yhteys asiakasmaksuun poistetaan.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2003 vp

Lakialoite  LA 122, 123/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 103/9/2003

Keskustelussa on ed. Raimo Vistbacka ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että 2. lakiehdotus hylätään.

Ed. Iivo Polvi on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Erkki Pulliainen on ed. Iivo Polven kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on äänestettävä 2. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 2. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 2. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 46 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 29.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 41 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 31.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2003 vp

Lakialoite  LA 14/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 103/17/2003

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Unto Valppaan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Unto Valpas on ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä edustajien lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 103/19/2003

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Akaan-Penttilän lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 103/20/2003

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 9 )

( liite9 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassa

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvästä ehdotuksesta Fortum Oyj -konsernin omistusjärjestelyistä.

Mietintö ja sen ponteen sisältyvä ehdotus Fortum Oyj -konsernin omistusjärjestelyistä hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/3/2003

9) Hallituksen esitys laiksi Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/2/2003

11) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta; Lakialoite laiksi autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2003 vp

Lakialoite  LA 152/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottama, hallituksen esitykseen n:o 136 ja lakialoitteeseen n:o 152 pohjautuva lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottaman lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 17 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi eräiden maatalouden alaan kuuluvien lakien kumoamisesta annetun lain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/1/2003

18) Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2003 vp

Lakialoite  LA 125/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 41/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta; Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2003 vp

Lakialoite  LA 155/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2003 vp

Lakialoite  LA 12/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​