Täysistunnon pöytäkirja 104/2005 vp

PTK 104/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jari Koskinen /kok
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.10. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Kari Rajamäki /sd

12. ja 13.10. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

12.—14.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.—14.10. edustaja

 • Irja Tulonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.10. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/6/2005

2) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/7/2005

3) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/8/2005

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

4) Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 21 valtioneuvoston tielaitosuudistusta koskevasta selonteosta.

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Eduskunta hyväksyy liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2005 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2005 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen