Täysistunnon pöytäkirja 104/2008 vp

PTK 104/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

104. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—15.53 ja 18.27—18.37) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.53—18.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vas (14.17)
 • Paula Lehtomäki /kesk (14.20)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.—12.11. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Rossi /kesk

11.11. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

11. ja 12.11. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.—30.11. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

11.11. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

11.—23.11. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 6.11.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 59—61/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 59 ja U 61 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 60 liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2008 vp

Lakialoite  LA 102/2007 vp, 94, 109/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/1/2008

2) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimuksen irtisanominen tai lakkauttaminen hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 105/2/2008

8) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä, niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumista koskevan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yhteistyösopimuksesta ja julistuksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä 1. lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yhteistyösopimus ja julistuksen antaminen hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain sekä seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevien säännösten uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, sairausvakuutuslain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotettu uusi lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2008 vp

Lakialoite  LA 115/2007 vp, 37, 84/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 145/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 107/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2008 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen