Täysistunnon pöytäkirja 105/2001 vp

PTK 105/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. PERJANTAINA 28. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Maija Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.9. edustajat

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Kimmo Sasi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.9. edustajat

 • Maija Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 127—161/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 899—905, 909, 910, 913, 917/2001 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että lehtori Ossi Korteniemen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen perustuslakivaliokuntaan ja uusi jäsen sivistysvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 2. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistaina pidetyssä toisessa istunnossa.

Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 84 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 15.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

__________

(Hälinää istuntosalissa, suosionosoituksia yleisöparvella)

Puhemies:

(Koputtaa) Arvoisat edustajat ja arvoisa lehteriyleisö! Tässä salissa ei sallita mielenilmauksia. Pyydän käyttäytymään arvokkaasti ja vakaasti.

__________

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Mikkola.

__________

(Hälinää istuntosalissa)

Toinen varapuhemies:

(Koputtaa) Pyydän hiljaisuutta saliin.

__________

2) Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 6/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn liikennevaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut 1. ja 2. lakiehdotus.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. ja 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 8/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn liikennevaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut 1.—5. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

1.—5. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 7/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​