Täysistunnon pöytäkirja 105/2003 vp

PTK 105/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Reino Ojala /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.12. edustajat

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

4. ja 5. 12. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

4.—9.12. edustaja

 • Petri Neittaanmäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.12. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Suvi Lindén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 104/17/2003

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Päivi Räsäsen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 58 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 7. Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 104/10/2003

Yleiskeskustelun aikana on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään suureen valiokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen asian lähettämisestä suureen valiokuntaan, äänestää "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on päättänyt jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta.

Puhemies:

Ilmoitan, että yleiskeskustelua asiasta jatketaan tässä istunnossa päiväjärjestyksen 15) asian jälkeen.

Asian käsittely keskeytetään.

3) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 104/8/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1 § hyväksyttäisiin vastalauseen 2 mukaisena, mikä merkitsee, että Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset asetetaan samanarvoiseen asemaan suomalaisten kanssa.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2, 5 ja 5 a § hyväksytään keskustelutta.

5 b §

Keskustelu:

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 5 b pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena, jossa todetaan, että hyväksyttäviä syitä opintorahan maksamisen jatkamiselle voivat olla myös muut perhesyyt, kuten esimerkiksi raskaus, lapsen syntymä tai pienen lapsen hoito.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Minna Sirnö ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sirnön ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6, 7 b, 7 c, 9 ja 9 a § ja 1 luvun otsikko sekä 11, 12, 14 a, 15, 15 a, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 25 b, 28, 44, 46, 49 ja 56 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

__________

5) Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2003 vp

Lakialoite  LA 125/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/1/2003

6) Hallituksen esitys polttoainemaksulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 41/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta; Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2003 vp

Lakialoite  LA 155/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2003 vp

Lakialoite  LA 12/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 38. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen n:o 135 sisältyvä 1. lakiehdotus ja lakialoitteeseen n:o 155 pohjautuva 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen n:o 135 sisältyvän 1. lakiehdotuksen sekä lakialoitteeseen n:o 155 pohjautuvan 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen n:o 12 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut 1.—12. ja 14.—18. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1.—12. ja 14.—18. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen 13. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys valtion eläkelain kuntoutusta koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen seuraavana asiana jatketaan 2) asian käsittelyä, joka keskeytyi aikaisemmin tässä istunnossa. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 7.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/2/2003

__________

16) Hallituksen esitys laeiksi tullilain ja pakkokeinolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi ydinenergialain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään seuraavaan istuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 21.45.

Täysistunto lopetetaan kello 21.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​