Täysistunnon pöytäkirja 105/2005 vp

PTK 105/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Maija Perho /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jari Koskinen /kok
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

13. ja 14.10. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

13.—20.10. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.10. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pia Viitanen /sd

13. ja 14.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2005 vp

Lakialoite  LA 109/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/1/2005

3) Hallituksen esitys sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2005 vp

Lakialoite  LA 66, 153/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi varallisuusverolain kumoamisesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 104/1/2005

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 104/2/2005

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 104/3/2005

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Laki sotilasvammalain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2005 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2005 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen