Täysistunnon pöytäkirja 105/2006 vp

PTK 105/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. PERJANTAINA 20. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

21.—28.10. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Jari Vilén /kok

22.—26.10. edustaja

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

22.—28.10. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

23. ja 24.10. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

23.—25.10. edustaja

 • Reijo Paajanen /kok

23.—27.10. edustajat

 • Risto Kuisma /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 19. päivänä lokakuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 199—240/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 208 on esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 24. päivänä lokakuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 614, 649, 650, 657—683, 685—689/2006 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2006 vp

Puhemies:

Lähetekeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 104/2/2006

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Minna Sirnön kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Pulliaisen ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 103/38/2006

Keskustelussa on ed. Ahti Vielma ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vielman ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​