Täysistunnon pöytäkirja 105/2009 vp

PTK 105/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. TORSTAINA 12. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—17.59) ja puhemies Sauli Niinistö (17.59—19.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok (s)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Päivi Lipponen /sd (17.06)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2009 vp

Lakialoite  LA 68/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/1/2009

3) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2009 vp

Lakialoite  LA 67/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/2/2009

4) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 106/3/2009

5) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2009 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2009 vp (Markku Pakkanen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

11) Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2009 vp (Heikki A. Ollila /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki kuntalain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2009 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

13) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2009 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 107/2009 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 13.11.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen