Täysistunnon pöytäkirja 105/2014 vp

PTK 105/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

105. PERJANTAINA 24. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.01—13.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jörn Donner /r
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Outi Mäkelä /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Mika Niikko /ps
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Pertti Salolainen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 23.10.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 206—214/2014 vp, joista HE 207/2014 vp on esitys vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 670, 697, 706—708, 712, 714, 715, 717—719, 721—723, 725—731, 733, 738—744, 746, 748—750, 753/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/2/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

Lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen keskustan jättämän vastalauseen mukaisen ehdotuksen, jolla myös voidaan lapsilisäleikkaus perua.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tässä ei tarvitse sisältöä enää esitellä eikä oikeastaan kuulukaan esitellä.

Markku Rossi /kesk:

Herra puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Markku Rossin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotuksen liitteenä oleva verotaulukko hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 121, ei 50, tyhjiä 6; poissa 22.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/5/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

58 f §

Timo V. Korhonen /kesk:

Arvoisa puheenjohtaja! Esitän tämän mietinnön vastalauseen mukaisesti, että 58 f § poistetaan.

Simo Rundgren /kesk:

Kannatan tehtyä esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Korhonen on Simo Rundgrenin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 58 f §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 65; poissa 23.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 9/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 23.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 104/2/2014

Yleiskeskustelussa on Elina Lepomäki Jukka Kopran kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan näin kuuluva lakiehdotus:

"Laki

tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaan

muutetaan tekijänoikeuslain (404/1961) 12 §:n 2 momentti, 55 §:n 1 momentti ja 56 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 2 momentti laissa 446/1995, 55 §:n 1 momentti laissa 442/1984 ja 56 a §:n 2 momentti laissa 821/2005, sekä

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 821/2005 uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-4 momentti siirtyvät 3-5 momentiksi, seuraavasti:

12 §- - - - - - - - - - - - - -

Kappaleen valmistamisen valmistuttajan yksityistä käyttöä varten saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi. Yksityistä käyttöä on myös kappaleiden tallentaminen käyttäjän hallitsemiin, mutta ulkopuolisten ylläpitämiin verkkopalveluihin.

- - - - - - - - - - - - - - 14 §- - - - - - - - - - - - - -

Luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa tapahtuva opetustoiminta ei ole teosten julkista käyttämistä. Muihin kuin opetus- tai tutkimustarkoituksiin tehtyjen teosten käyttäminen opetus- tai tutkimustarkoituksiin on sallittua riippumatta siitä, mitä tämän lain 2 §:ssä säädetään.

55 §

Tekijänoikeusneuvoston kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa tekijänoikeusneuvoston, jonka tehtävänä on avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tämän lain soveltamisessa. Neuvostossa tulee olla edustettuna tasapuolisesti tekijät, teosten kaupalliset hyödyntäjät, sivistykselliset organisaatiot sekä kuluttajien edustajat. Neuvoston tulee käyttää päätöksiensä tuke-na alan parasta tieteellistä tutkimustietoa.

- - - - - - - - - - - - - - 56 a §- - - - - - - - - - - - - -

Tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä muutaman kappaleen valmistamista yksityistä käyttöä varten sellaisesta tietokoneella luettavassa muodossa olevasta tietokoneohjelmasta tai tietokannasta, joka on julkaistu taikka jonka kappaleita on tekijän tai tietokannan valmistajan suostumuksella myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu, taikka teoksesta 11 §:n 5 momentin vastaisesti. Tekijänoikeusrikkomuksena ei pidetä myöskään tämän lain vastaista toimintaa, joka tapahtuu ei-kaupallisessa opetus- tai tutkimustarkoituksessa.

__________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_____"

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään 1. lakiehdotusta koskevista ehdotuksista.

Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty Elina Lepomäen ehdotus.

Äänestyksessä Elina Lepomäen ehdotuksesta eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä äänin

jaa 147, ei 27, tyhjiä 3; poissa 22.

( Ään. 3 )

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 22.10.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/8/2014

Keskustelussa on Erkki Virtanen Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Anu Vehviläinen on Erkki Virtasen kannattamana tehnyt 2. vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 123, ei 54; poissa 22.

( Ään. 4 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Anu Vehviläisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 94, ei 83; poissa 22.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen liitteiden muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja konttilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain 49 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 4.11.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​