Täysistunnon pöytäkirja 106/2001 vp

PTK 106/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. TIISTAINA 2. LOKAKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Valto Koski /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Eva Biaudet /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2. ja 3.10. edustaja

 • Jari Vilén /kok

2.—4.10. edustajat

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Uotila /vas

2.—5.10. edustaja

 • Ville Itälä /kok

2.—6.10. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Petri Salo /kok
 • Matti Väistö /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

2.—5.10. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Juha Rehula /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.10. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Ilkka Taipale /sd

2. ja 3.10. edustaja

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

2.—5.10. edustaja

 • Kalervo Kummola /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed. Korva ja

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Korva.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys suostumuksen antamiseksi toimenpiteille, joiden seurauksena voidaan luopua valtion omistuksesta Kemira Oyj:ssä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 20) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Keräsen ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kerola ehdottanut, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Selonteko hyväksytään.

Ed. Kerolan ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 22.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​