Täysistunnon pöytäkirja 106/2004 vp

PTK 106/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. KESKIVIIKKONA 13. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Timo Seppälä /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

13. ja 14.10. edustajat

 • Risto Kuisma /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salovaara /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.10. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.10. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Unto Valpas /vas

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 12 Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa koskevasta valtioneuvoston selonteosta.

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Eduskunta hyväksyy ulkoasiainvaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 189/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 190/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 191/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 192/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 196/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 160/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2004 vp

Lakialoite  LA 117/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/1/2004

17) Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä talousvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 111/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 173/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen