Täysistunnon pöytäkirja 106/2006 vp

PTK 106/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. TIISTAINA 24. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Matti Kangas /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.10. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

24. ja 25.10. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

24.—27.10. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Eero Reijonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.—27.10. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.10. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr

24. ja 25.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

24.—27.10. edustaja

 • Esko Kurvinen /kok

__________

Kroatian parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Kroatian parlamentin puhemies Vladimir Šeks seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 19. päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 61/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/2006 vp eduskunnan tilisäännön muuttamisesta.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/3/2006

6) Hallituksen esitys laeiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi valitusasioiden siirtämisestä toisessa hovioikeudessa käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi sekä oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 a luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan perustamisen osalta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 227/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 228/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 229/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 230/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

18) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 231/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

19) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/1/2006

20) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2006 vp

Lakialoite  LA 54, 93/2005 vp, 79/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2006 vp

Lakialoite  LA 41/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2006 vp

Lakialoite  LA 77/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 56/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

26) Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/2/2006

27) Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

28) Hallituksen esitys laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiötä koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 22.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen