Täysistunnon pöytäkirja 106/2010 vp

PTK 106/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

106. TIISTAINA 26. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—18.45).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Timo Juurikkala /vihr (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Kaunisto /kesk (s)
 • Matti Kauppila /vas (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tuulikki Ukkola /kok (14.18)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (14.36)
 • Tarja Tallqvist /kd (15.27)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (16.32)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 21.10.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 37, 38/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Seppo Särkiniemen.

2) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi henkilötietolain 2 §:n 4 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 202/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys turvallisuustutkintalaiksi, laiksi sotilasilmailuonnettomuuksien tutkinnasta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XI-1 lukuun tehdyn muutoksen hyväksymisestä ja laiksi muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi arpajaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion vesiväyläpalvelujen määräaikaisesta turvaamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi luotsauslain muuttamisesta ja vahingonkorvauslain 3 luvun 7 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotus voidaan nyt, jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 107/1/2010

18) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Keskustelu keskeytettiin 22.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 105/1/2010

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 27.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen