Täysistunnon pöytäkirja 107/2002 vp

PTK 107/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. TIISTAINA 1. LOKAKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Jukka Mikkola /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Matti Kangas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.10. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Henrik Lax /r
 • Pehr Löv /r
 • Jukka Mikkola /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Maija Rask /sd
 • Jari Vilén /kok

1. ja 2.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Timo Seppälä /kok

1.—3.10. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.—4.10. edustaja

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.10. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd

1. ja 2.10. edustajat

 • Johannes Leppänen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd

1.—4.10. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 26. päivänä syyskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 50, 51/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 50 osalta hallintovaliokunnan sekä

asian U 51 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen terveydenhuollossa

Välikysymys  VK 2/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Vanhasen ym. välikysymyksestä n:o 2, joka koskee kansalaisten perusoikeuksien toteutumista terveydenhuollossa. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 103/1/2002

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Vanhanen ed. Kemppaisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallitus ei ole esittänyt sellaisia pikaisia toimenpiteitä, joilla kriisiytyvän terveydenhuollon ongelmat erityisesti Pääkaupunkiseudulla ja muilla ongelma-alueilla korjattaisiin ja turvattaisiin siten kansalaisille perustuslain mukaiset oikeudet riittäviin terveyspalveluihin, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Mertjärvi on ed. Soininvaaran kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa kuntien talouden vakauden ja rahoituksen riittävyyden kaikkialla maassa niin, että terveyspalvelut ja muut kunnalliset palvelut voidaan turvata, selkeyttää niin sanotun sopimusohjauksen periaatteita tarvittaessa lainsäädäntöä tarkistamalla sekä nopeuttaa toimia, joilla määritellään se terveydenhoidon taso, johon kaikki Suomessa asuvat ovat oikeutettuja asuinkunnasta riippumatta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Vanhasen ehdotuksesta ed. Mertjärven ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Mertjärven ja ed. Vanhasen ehdotusten välillä.

Ed. Mertjärven ehdotus "jaa", ed. Vanhasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 51 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Mertjärven ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Mertjärven ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Mertjärven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​