Täysistunnon pöytäkirja 107/2006 vp

PTK 107/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. KESKIVIIKKONA 25. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kalevi Olin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

25. ja 26.10. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

25.—27.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.10. edustajat

 • Matti Kauppila /vas
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd

25. ja 26.10. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.10. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2006 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2006 vp

Lakialoite  LA 140/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 106/19/2006

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 54 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 38.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 106/26/2006

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Ahti Vielman kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ne ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 66 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Virtasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 28. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 106/5/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

8 § hyväksytään keskustelutta.

8 a §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että kuulovammaisten tulkkipalvelut kaksinkertaistuvat siitä, mitä hallitus tässä laissa esittää.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8 b §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 39 ja 46 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 217/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 218/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 219/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 220/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen hyväksymisestä ja laiksi kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys ratalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 222/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain 6 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 223/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 224/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 225/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 226/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 232/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

24) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Liettuan välillä tehdyn sopimuksen lakkauttamisesta ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 233/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 234/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 235/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 236/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 237/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 238/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laeiksi laivaväen luetteloinnista sekä merimieslain 4 ja 77 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 239/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 240/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

32) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 3/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

33) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1574/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Pyydän puheenvuorojen käyttäjiä mainitsemaan sen talousarvioaloitteen numeron ja nimikkeen, johon heidän puheenvuoronsa liittyy.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

34) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

37) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen