Täysistunnon pöytäkirja 107/2009 vp

PTK 107/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. TIISTAINA 17. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—15.59 ja 17.58—21.03) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.59—17.58 ja 21.03—23.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (15.57)
 • Krista Kiuru /sd (15.57)
 • Olli Nepponen /kok (16.24)
 • Kimmo Sasi /kok (19.49)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 12.11.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 75—77/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 75 ja 76 ulkoasiainvaliokunnan sekä

asiasta U 77 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 12.11.2009 antanut eduskunnalle selonteon kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (VNS 9/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 238/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 239/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 240/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys veronkantolain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 242/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 243/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 244/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 245/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 247/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 248/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lau-sunto.

11) Hallituksen esitys laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 249/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 250/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13)  Hallituksen esitys laiksi luotsauslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 251/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 252/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 253/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2009 vp

Lakialoite  LA 68/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2009 vp

Lakialoite  LA 67/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 108/1/2009

18) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 108/2/2009

19) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys kidutusta koskeviksi rikoslain säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2009 vp

Lakialoite  LA 44/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 108/3/2009

29) Hallituksen esitys laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys laiksi kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

33) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 20/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

36) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 140/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 18.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 18.11.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 23.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen