Täysistunnon pöytäkirja 108/2004 vp

PTK 108/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. PERJANTAINA 15. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.10. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

18. ja 19.10. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk

18.—20.10. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

18.—22.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Reino Ojala /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.10. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 15. päivänä lokakuuta 2004 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 197—201/2004 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 14. päivältä lokakuuta 2004 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta (VNS 7/2004 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kunnallisten peruspalveluiden turvaaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 4/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Martti Korhosen ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 4, joka koskee kunnallisten peruspalvelujen turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain täysistunnossa.

PTK 105/1/2004

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat viisi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Martti Korhonen on ed. Minna Sirnön kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Hallituksen vastauksen kuultuaan eduskunta panee merkille, että hallitus pitää kiinni palveluja kurjistavasta uusliberalistisesta linjasta eikä suostu panostamaan kansalaisille tärkeisiin hyvinvointipalveluihin. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja edellyttää suunnan muutosta talous-, vero- ja palvelupolitiikassa ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Maija Perho on ed. Pertti Hemmilän kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että kuntien talousvaikeudet ovat Vanhasen hallituksen aikana syventyneet eikä hallitus ole riittävin toimenpitein pyrkinyt vahvistamaan kuntataloutta. Lisäksi hallitus on ottamassa kunnilta ensi vuonna pakkolainaa 416 miljoonaa euroa. Tästä johtuen hallitus on vakavasti vaarantanut kuntien mahdollisuudet peruspalveluista huolehtimiseen eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta."

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus on toimillaan vakavasti vaarantanut kuntien mahdollisuudet toimia perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaisesti ja siten taata kuntalaisille riittävät peruspalvelut, mistä johtuen kaikki kunnat eivät pysty perustuslain 22 §:n mukaisesti turvaamaan kansalaisten yhdenvertaisia perusoikeuksia, sekä siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Tuija Brax on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut työllisyystavoitteessaan eikä se ole onnistunut turvaamaan kuntien rahoituspohjan kestävyyttä. Näistä syistä hyvinvointipalveluiden rahoituspohja on murtumassa. Eduskunta edellyttää, että hallitus perustaa laajapohjaisen työryhmän etsimään ratkaisuja edessä olevaan julkisen sektorin rahoituskriisiin, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Päivi Räsänen on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Matti Vanhasen hallitus ei ole esittänyt sellaista talous- ja toimintaohjelmaa, jolla turvattaisiin kuntalaisten tärkeiden peruspalveluiden tuottaminen; sairaiden, ikääntyvien ja lapsiperheiden asema vaikeutuu ja uhkaa johtaa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien ja ihmisarvon vaarantumiseen sekä kuntien palveluksessa olevan henkilöstön lisääntyvään uupumiseen; ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Korhosen ehdotuksesta ed. Perhon ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Vistbackan ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Braxin ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Räsäsen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Perhon ja ed. Korhosen ehdotusten välillä

Ed. Perhon ehdotus "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 38 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Perhon ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Vistbackan ja ed. Perhon ehdotusten välillä

Ed. Vistbackan ehdotus "jaa", ed. Perhon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 85 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 17.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Vistbackan ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Braxin ja ed. Vistbackan ehdotusten välillä

Ed. Brax ehdotus "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 68 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Braxin ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Räsäsen ja ed. Braxin ehdotusten välillä

Ed. Räsäsen ehdotus "jaa", ed. Braxin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 43 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 16.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Räsäsen ehdotuksen.

5) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 5 )

( liite5 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 162/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2004 vp

Lakialoite  LA 96, 162/2003 vp, 98/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 3/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​