Täysistunnon pöytäkirja 108/2005 vp

PTK 108/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Valto Koski /sd
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.10. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Hannes Manninen /kesk

20. ja 21.10. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

20.—26.10. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd

20. ja 21.10. edustaja

 • Reino Ojala /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.10. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Tapani Tölli /kesk

20.10. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Valto Koski /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Pehr Löv /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pia Viitanen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

20. ja 21.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

Ilmoitus täysistunnon keskeyttämisestä

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että täysistunto keskeytetään suullisen kyselytunnin jälkeen puhemiesneuvoston kokousta varten. Puhemiesneuvosto kokoontuu heti suullisen kyselytunnin jälkeen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 17.45.

Täysistunto keskeytetään kello 17.31.

Täysistuntoa jatketaan

kello 17.45

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

2) Hallituksen esitys vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/4/2005

4) Hallituksen esitys 92. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän inhimillisten voimavarojen kehittämistä koskevan suosituksen johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto. — Puhujalista tulee näkyviin toivottoman hitaasti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2005 vp

Lakialoite  LA 101/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/3/2005

7) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Pyydän puheenvuorojen käyttäjiä mainitsemaan sen talousarvioaloitteen numeron ja nimikkeen, johon heidän puheenvuoronsa liittyy.

Ilmoitetaan, että edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat tänään nähtävissä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan perjantaina 21. päivänä lokakuuta kello 0.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen