Täysistunnon pöytäkirja 108/2008 vp

PTK 108/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.04—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—18.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Merikukka Forsius /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Matti Vanhanen /kesk (14.23)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.39)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (15.12)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (16.04)
 • Mats Nylund /r (16.14)
 • Jan Vapaavuori /kok (17.55)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.—22.11. edustaja

 • Krista Kiuru /sd

18.11. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

18.—20.11. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk

18.—21.11. edustajat

 • Heli Järvinen /vihr
 • Merja Kyllönen /vas
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

18.—23.11. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.—21.11. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

18.—26.11. edustaja

 • Petri Pihlajaniemi /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 13.11.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 62—64/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 62 lakivaliokunnan,

asiasta U 63 sivistysvaliokunnan sekä

asiasta U 64 maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 27/2007 vp, 15, 26/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/1/2008

2) Hallituksen esitys laiksi eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä valtiolta yksityiselle yhteisölle ja säätiöille

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/2/2008

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2008 vp

Lakialoite  LA 115/2007 vp, 37, 84/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/3/2008

5) Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi oikeusapulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä, eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä sekä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2008 vp

Lakialoite  LA 102/2007 vp, 94, 109/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu asiasta keskeytettiin 14.11.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 107/4/2008

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2008 vp

Lakialoite  LA 63/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 3. lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Ensin päätetään siitä talousvaliokunnan ehdotuksesta, että lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi, mihin vaaditaan viiden kuudesosan enemmistö. Jos valiokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö. Jos lakiehdotusta ei julisteta kiireelliseksi, päätetään sen hyväksymisestä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylkäämisestä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. lakiehdotus hyväksyttiin. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 3. lakiehdotus julistettiin kiireelliseksi. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 3. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 193/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 194/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 195/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys Suomen ja Tšekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 120/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen