Täysistunnon pöytäkirja 108/2010 vp

PTK 108/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

108. TORSTAINA 28. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.02—17.27), toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.27—19.27 ja 21.28—22.38) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.27—21.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Harri Jaskari /kok
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Annika Lapintie /vas
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (s)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pietari Jääskeläinen /ps (16.20)
 • Merja Kyllönen /vas (19.01)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi holhoustoimesta annetun lain ja holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2010 vp (Satu Taiveaho /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2010 vp (Mika Lintilä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Talousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 1—1143/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Talousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät talousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen talousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Kari Rajamäki on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Rajamäki ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Kari Rajamäen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä ympäristönsuojelulain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 29.10.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​