Täysistunnon pöytäkirja 109/2003 vp

PTK 109/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. KESKIVIIKKONA 10. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10. ja 11.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Leena Luhtanen /sd

10.—12.12. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.12. edustajat

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kalevi Lamminen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.12. edustaja

 • Pirkko Peltomo /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Susanna Rahkonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Matti Ahde sekä

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Jouni Backman ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Eero Heinäluoma.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004; Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55, 145/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2003 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—908/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle ensi maanantain täysistuntoon.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu talousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu. Mikäli muutosehdotus on talousarvioaloitteen mukainen, käyttötarkoitukseksi riittää talousarvioaloitteen nimike.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi maanantaina 15.12.2003 kello 18.00.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu. Sen jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioehdotuksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti nopeatahtisena keskusteluna siten, että ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 15 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 5 minuuttia. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kanslioista.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää maanantaista 15.12.2003 kello 11.00 alkaen keskuskansliasta. Ennen pääluokkaa koskevan yleiskeskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna siten, että valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajien esittelypuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen pyydetyt puheenvuorot enintään 7 minuuttia.

Menettelytapa hyväksytään.

3) Hallituksen esitys laeiksi seutuvaltuustokokeilusta ja seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 119/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi arkistolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 137/2003 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki tieliikennelain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 143/2003 vp (Pertti Salovaara /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Laki tieliikennelain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 144/2003 vp (Pertti Salovaara /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 151/2003 vp (Hanna-Leena Hemming /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki työttömyysturvalain 2 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 156/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eräiden Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyvien menettelysäännösten muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys yleistä tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisista yrityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen