Täysistunnon pöytäkirja 109/2004 vp

PTK 109/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. TIISTAINA 19. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jere Lahti /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Arja Alho /sd
 • Eero Heinäluoma /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.10. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

19. ja 20.10. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.—21.10. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Jyrki Katainen /kok
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Heli Paasio /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 14. päivänä lokakuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 47—53/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 47 osalta valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asioiden U 48 ja 50 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 49 osalta talousvaliokunnan,

asioiden U 51 ja 52 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asian U 53 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2004 vp

Lakialoite  LA 96, 162/2003 vp, 98/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 110/1/2004

2) Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 3/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan mietintöön sisältyvä 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 110/2/2004

3) Hallituksen esitys laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 197/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 198/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitetun pöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​