Täysistunnon pöytäkirja 109/2005 vp

PTK 109/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. PERJANTAINA 21. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.10. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Leena Luhtanen /sd

22.—27.10. edustaja

 • Jouni Backman /sd

23.—26.10. edustaja

 • Mikko Elo /sd

24.—27.10. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.10. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Klaus Pentti /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.10. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Timo Soini /ps
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 21. päivänä lokakuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 167—184/2005 vp, joista hallituksen esitys n:o 171 on esitys vuoden 2005 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 161/2005 vp) täydentämisestä.

Samalla ilmoitetaan, että tämän täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 25. päivänä lokakuuta kello 12.

__________

Valtioneuvoston maatalouspoliittinen selonteko

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 20. päivältä lokakuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston maatalouspoliittinen selonteko (VNS 4/2005 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona 26. päivänä lokakuuta kello 15 pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 687, 688, 695, 698, 699, 701, 702, 704—707, 709—711, 713, 717, 736/2005 vp.

__________

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Paula Risikko vapautusta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 25. päivänä lokakuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Reijo Paajanen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Marjukka Karttunen,

sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Paula Risikko ja

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Suvi Lindén.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Joukkoliikenteen kehittäminen

Välikysymys  VK 4/2005 vp

Äänestykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Janina Anderssonin ym. välikysymyksestä n:o 4, joka koskee joukkoliikenteen kehittämistä. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain täysistunnossa.

PTK 107/1/2005

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Janina Andersson ed. Petri Salon kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut ohjelmansa mukaisesti takaamaan kattavat sekä laadukkaat joukkoliikennepalvelut, hallituksen politiikan seurauksena työttömyys lisääntyy, ympäristöhaitat kasvavat ja alueellinen tasa-arvo vaarantuu, ja näin ollen hallitus ei nauti enää eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Anderssonin ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2005 vp

Lakialoite  LA 101/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 108/6/2005

Yleiskeskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ja ed. Tiusasen ehdotusten välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 37 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen, äänestää "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

5 luvun 1 ja 2 § hyväksytään keskustelutta.

5 luvun 4 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun 5 § hyväksytään keskustelutta.

5 luvun 6 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun 7 § hyväksytään keskustelutta.

5 luvun 8 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Akaan-Penttilä on ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ja ed. Akaan-Penttilän ehdotukset "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun 9 ja 10 § sekä luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 1 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 2.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 luvun 2 § hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 2 a §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Puhemies! Ehdotan, että pykälä saa se sisällön, joka on vastalauseessa 2.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 luvun 5 ja 6 § hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 8 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseen 1 mukainen.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 luvun 10 § hyväksytään keskustelutta.

6 luvun 11 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseen 1 mukainen.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 luvun 12—14 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

15 luvun 1 § ja luvun otsikko sekä 19 luvun 5 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka on vastalauseen 1 mukainen.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 108/3/2005

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on keskustelussa ed. Markus Mustajärvi ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Mustajärven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 51 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 38.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.

Asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Haatainen)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 13. päivänä lokakuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeeristön oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen