Täysistunnon pöytäkirja 109/2006 vp

PTK 109/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. PERJANTAINA 27. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.10. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.10. edustaja

 • Rosa Meriläinen /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.10. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Ed. Seppo Lahtelan eduskuntaryhmä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Seppo Lahtela on 26. päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut eduskunnan puhemiehelle, että hän on eronnut keskustan eduskuntaryhmästä ja 26. päivästä lokakuuta 2006 lukien liittynyt kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmään.

Puhemies:

Merkitään.

__________

Satavuotisjuhlakonsertin DVD-tallenne

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen edustajille on jaettu DVD-tallenne, joka on tehty eduskunnan ensimmäisen juhlaistuntopäivän konsertista Suomen Kansallisoopperassa 1. päivänä kesäkuuta 2006.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 684, 690—704, 706—725, 728, 729, 733, 737, 740/2006 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 25. päivänä lokakuuta 2006 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 94—115/2006 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Eero Akaan-Penttilä ja varajäsenyydestä ed. Sirpa Asko-Seljavaara sekä

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Marjukka Karttunen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 7. päivänä ensi marraskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehty yhteistyöpöytäkirja hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2006 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 7. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 7. päivänä marraskuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 7. päivänä marraskuuta kello 14.

Toivotan edustajille hyvää lomaviikkoa!

Täysistunto lopetetaan kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen