Täysistunnon pöytäkirja 109/2008 vp

PTK 109/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

109. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.03—16.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.55—18.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Ilkka Viljanen /kok (15.31)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.11.—3.12. edustaja

 • Jari Larikka /kok

19.11. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Merja Kuusisto /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pauliina Viitamies /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19. ja 20.11. edustajat

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok

19.—21.11. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 27/2007 vp, 15, 26/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 108/1/2008

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

9 § hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

30 §, jota ei ole mietinnössä

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Arhinmäen ehdotusta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Paavo Arhinmäki on ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Leena Rauhala on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ja ed. Paavo Arhinmäen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Leena Rauhalan ehdotuksen äänin

jaa 141, ei 14; poissa 44.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 30 §:ää, äänin

jaa 93, ei 62; poissa 44.

( Ään. 2 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 108/3/2008

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Veijo Puhjon kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei hyväksy pöytäkirjaa eikä lakiehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ehdotan, että pöytäkirjasta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies:

Joka hyväksyy pöytäkirjan ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; joka ei niitä hyväksy, äänestää "ei".

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi pöytäkirjan ja lakiehdotuksen äänin

jaa 95, ei 63; poissa 41.

( Ään. 3 )

( liite1 )

Pöytäkirjan ainoa käsittely ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyivät.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2008 vp

Lakialoite  LA 115/2007 vp, 37, 84/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 108/4/2008

Keskustelussa on ed. Heli Paasio ed. Ilkka Kantolan kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 124, ei 34, tyhjiä 1; poissa 40.

( Ään. 4 )

( liite2 )

[Ed. Pertti Virtanen antoi äänestysselityksen 6) asian käsittelyn jälkeen.]

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Tšekin välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Kollegat! Tapahtui hirveä erehdys. Painoin vahingossa väärää nappia, kun katsoin, että oli vasta menossa toinen äänestys. Olin arvonlisäveron poistamisen puolella, kerrankin hallituksen kannalla, äskeisessä äänestyksessä ja painoin "tyhjää". Eli muutan sen siis vihreäksi, eli "kyllä" eli "jaa" suomeksi. Kiitoksia! Perun edellisen, siis sen äänestyksen.

Puhemies:

Tämä selitys merkitään nyt sellaisenaan pöytäkirjaan.

__________

7) Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8)—10) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki pakkausverosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 7) asian yhteydessä.]

9) Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 7) asian yhteydessä.]

10) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä kiinteistöverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 7) asian yhteydessä.]

11) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 12)—15) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 11) asian yhteydessä.]

13) Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 11) asian yhteydessä.]

14) Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2009 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 11) asian yhteydessä.]

15) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 11) asian yhteydessä.]

16) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 17) ja 18) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 125/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 16) asian yhteydessä.]

18) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 16) asian yhteydessä.]

19)  Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2008 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2008 vp (Susanna Haapoja /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

22) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 72—115/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

23) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 2 ja 3 §:n, työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen